Оценете
(0 гласа)

Актуална информация и новини.

 

 

Оценете
(0 гласа)

I. Общи разпоредби

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайтовете “Геров инженери” (наричано по-долу само "Геров инженери"). Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и “Геров инженери”, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайтовете за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта “Геров инженери”. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате.

Потребителите получават правото да използват услугите на сайтовете, наричани занапред в този документ и само "сайта", единствено за лични/нетърговски цели. При добавяне на статия и информация, потребителите се съсгласяват да спазват "Правилата за съдържание и поведение на потребителите". При добавяне на мнение/коментар във форумите, потребителите се съгласяват да спазват "Правилата за ползване на форума или блога" на Геров инженери.

"Геров инженери" не носят отговорност за изразените от потребителите мнения.

В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте нашите сайтове.

II. Основни понятия
По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на който и да е от сайтовете "Геров инженери".
"УСЛУГА/и" на сайта включват:
- достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
- участие във форумите на сайта чрез коментиране, оценяване и докладване на модератор на вече публикувани мнения;
- създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за достъп до информационните ресурси на архива на сайта, както и за участие в мрежата потребители на сайтовете на “Геров инженери”;
- получаване на email – бюлетини от регистрираните за услугата Потребители на сайта.
"ПАРТНЬОР" е всяко лице, с което Марин Геров се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки/услуги на регистрираните за услугата Потребители на сайта.
"ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА" – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.
"ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ" - предлагане на стоки и услуги на Потребители по пощата, по телефон или по друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлаганите стоки и услуги.


III. Авторски права
1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
2. Creative commons. Част от материалите на сайта могат да бъдат използвани при условията на лиценза Creative Commons. Тези материали са специално обозначени със знак.
3. Използване на RSS емисии. RSS емисии наричаме XML файлове, служещи за автоматично агрегиране на съдържание от други сайтове, чийто адрес е указан в meta информацията на всяка страница на „Геров инженери”. Те съдържат заглавие, автор, снимка и първите 500 (петстотин) знака на статията. Те могат да бъдат препубликувани или агрегирани на други сайтове без изрично разрешение. Всяка публикация във формат, различен от уеб сайт (например публичен екран) изисква писмено разрешение от Геров инженери. Ако другите сайтове използват прикачената в RSS емисията снимка, тя трябва задължително да е придружена от заглавието, първите 500 знака от текста и автора.

IV. Конфиденциалност
“Геров инженери” е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.
Марин Геров се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато потребителят лично е подал данните в полета с публична информация на регистрационната форма и в страницата Настройки и когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.
Марин Геров може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори).
С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на предоставените от него при попълване на заявката за регистрация лични данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до “Геров инженери”на следния адрес или email за контакти:
Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация, общите условия за ползване на сайтовете или Правилата за ползване на форумите.

V. Органичаване на отговорността
Марин Геров прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Марин Геров не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Марин Геров за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
Марин Геров не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.
Марин Геров не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.
Марин Геров има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

VI. Услуги, изискващи регистрация
Марин Геров си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация. Услугите са:
- Достъп до статиите в архивите на “Геров инженери”;
- Коментиране под статиите, които са ограничени за коментиране от регистрирани потребители. Това са всички статии от “Геров инженери”. Коментирането под статии изисква потребителят да спазва Правилата за ползване на форума или блога на Геров инженери.
Потребителите имат възможност да получат безплатен и пълен достъп до секциите от сайта, изискващи регистрация, ако създат свой индивидуален потребителски профил.
В настройките на потребителския профил, потребителите се задължават да предоставят пълна, вярна, истинска и точна информация, като се съобразяват с изискванията на настоящите Общи условия и Правилата за ползване на форума или блога на Геров инженери.
Марин Геров си запазва правото да прецени дали да предостави профил/акаунт/ на потребителя, да отстрани или ограничи потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите Общи условия или на Правилата за ползване на форума или блога на Геров инженери.
На всеки 18 месеца от началната дата на регистрацията на потребителя “Геров инженери”ще напомня на потребителя да осъвремени информацията в профила си.
“Геров инженери” си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на сайта.

VII. Други
Потребителите получават възможност за достъп до сайтове на партньори на Геров инженери, като използват съществуващата регистрация в “Геров инженери”. При регистрацията си в сайта на съответния партньор, потребителите ще дават изрично съгласие “Геров инженери” да предостави на партньора данните от регистрацията им в “Геров инженери”.

VIII. Промени
Марин Геров си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, както и Правилата за ползване на форумите по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия. 

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

 


Настоящите Общи условия от “Геров инженери” и влизат в сила считано от 15.09.2011 г. Последна актуализация: декември, 2012 год. 

 

Оценете
(0 гласа)

INSTALSYSTEM ОВК е софтуерен пакет за проектиране на централни едно и двутръбни отоплителни инсталации, системи за лъчисто отопление с включено приложение Heat & energy ОВК за изчисляване на топлинни загуби и сезонното енергийно потребление и МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ДАННИ ЗА 108 НАСЕЛЕНИ МЕСТА И АКТИНОМЕТРИЧНИ ДАННИ ЗА 9 КЛИМАТИЧНИ ЗОНИ В БЪЛГАРИЯ съгласно БДС EN ISO 6946, БДС EN 12831 и БДС EN 832.

Той е предназначен за проектанти, инсталатори, инженери по поддръжката и оператори на хидравлични системи за централно отопление с конвектори (едно и двутръбни системи) и лъчисти системи за отопление (подови и стенни отоплителни системи). Софтуерното приложение също поддържа и проектиране и настройка на двутръбни охлаждащи вериги в климатични системи. Носителят може да бъде вода или всякаква друга незамръзваща смес, определена в програмата.

Допълнителният модул "Heat & energy ОВК" (включен в пакета InstalSystem ОВК) е предназначен за изчисляване коефициента на топлопреминаване "U" (или топлинно съпротивление "R") за отделните части и помещения в сградата, топлинните загуби в помещенията и сезонното енергопотребление в жилищните и обществените сгради. Приложението позволява извършване както на анализ на топлинните загуби за отделни сградни параметри - топлинна изолация, размера на прозорците и други, така и оценка на ефективността при бъдеща топлинна рехабилитация на съществуващата сграда чрез изчисляване на енергийното потребление с или без отчитане на този фактор.

Основният модул "InstalSystem ОВК" извършва следните операции:

 • оразмеряване на тръби и фитинги, включително изчисления на системи с потребителско-зададен диаметър за част от системата или за цялата система;
 • автоматично оразмеряване на всички муфи и тръбни фасонни части, необходими за завършване конструкцията на връзките и геометрията на система, определена от диаграми и за създаване на връзки с фитингите и терминалните прибори;
 • определяне на настройките на контролните елементи в системата, като предварително-зададени радиатори и странични вентили, диференциални и регулиращи вентили, дроселирани на диафрагми;
 • оразмеряване на необходимия напор на помпи за клонове или в смесителни системи;
 • оразмеряване на изолацията на тръбопроводите;
 • топлинни и хидравлични изчисления на отоплителни повърхности с автоматично определяне на оптимална захранваща температура;
 • оразмеряване на радиатори с поправка на температурния пад в тръбопроводите, притоци на топлина от клоновете и допълнителни източници;
 • регулиращи изчисления за конвекторна мощност чрез промяна температурния пад на водата и потока на топлоносителя;
 • количествени сметки на използваните материали: тръби, тръбни фасонни части съединения/муфи, изолационни материали, отоплителни уреди, отоплителни лъчисти елементи, клапани и други фитинги.

Редакция на инсталационния чертеж става в широк диапазон (InstalSystem ОВК):

 • редактиране на системата, използвайки готови елементи и групи елементи;
 • автоматичен режим за намиране на връзки на модули и елементи, представени в чертежа;
 • режим за поставяне на радиатори под прозорците, автоматично вмъкване на радиатори по всички външни прозорци;
 • режим за точно въвеждане на хоризонтални и вертикални клонове и преместване на радиатори с отклоненият по вертикала и хоризонтала (режима се поддържа и в аксонометрична схема);
 • автоматична поправка на отклонения, при промяна на вида на радиатора;
 • схематични изгледи могат да се създават автоматично на базата на системни чертежи и разпределения на сградата, с възможност за по-късна ръчна корекция за нестандартни случаи;
 • механизъм, който обединява изчислени елементи и сенки, разположени на друг работен лист (елементи от схематичния изглед могат да представляват сенки на елементите, начертани на разпределението в план и обратно), осигурявайки синхронизация на описания и резултати от изчисленията за същите елементи, едновременно видими на два работни листа.
 • автоматично определяне на елементи, начертани по ординатата в аксонометрия;
 • неограничен брой пъти команди от вида "Отмени" и "Възстанови" (отнася се също за редактиране на данни за елементи);
 • проектен навигатор;
 • големите възможности за конфигуриране външния вид на елемента (например типове линии за клонове, проектната таблица);
 • комплексна диагностика на чертежа и верността на данните – прозорец за диагностика с интегриран прозорец за графична редакция;
 • възможности за деклариране на помещения, като такива с външна околно среда (атриум).

Получени резултати и възможности за тяхната обработка (InstalSystem ОВК):

 • чертежи на системата в план (разпределения) и схематични изгледи;
 • таблични резултати: общи резултати, таблица с елементи от различни конфигурации, таблица с помещения и таблица с циркулация;
 • списък с материали: тръби, фитинги и муфи, използвани за системата, фитинги, радиатори, изолация; байпасни клонове, обезвъздушител и влагоуловител, фитинги и муфи, свързаните с тях са взети под внимание в количествената сметка;
 • възможност за конфигуриране съдържанието на табличните резултати и списъка с материалите;
 • предварителния преглед на таблиците с резултати може да бъде интегриран с предварителния преглед на чертежа и обратно;
 • търсене в графичен редактор, както и в таблицата на резултатите, елементите за които резултатите от изчисленията изпълняват някои специфични критерии;
 • разпечатка на резултати от всеки принтер или плотер, инсталиран на Windows OS с възможност за разделяне на всяко разпределение на върху отделен работен лист;
 • удобен предварителен преглед и комплексни възможности за конфигуриране на съдържанието и стила разпечатка,
 • възможност за износ на резултатите към други приложения (AutoCAD, MS Excel).

Допълнителният модул "Heat & energy ОВК" (включен в пакета InstalSystem ОВК) извършва следните изчисления и операции:

 • Общия коефициент на топло преминаване "U" (или топлинно съпротивление "R") за сградните части съгласно БДС EN ISO 6946 „Строителни елементи и елементи на сгради. Топлинно съпротивление и коефициент на топлопреминаване. Метод за изчисляване“;
 • Изчисляване на топлинните характеристики на сграда (под и сутерен) в контакт с земята съгласно БДС EN ISO 13370 „Топлинни характеристики на сгради. Топлопреминаване през земята. Изчислителни методи“;
 • Контрол на DEW-точка за вътрешната повърхност на външните части;
 • Контрол на конденз от вътрешната страна на външните елементи по метода "Глейзър;
 • Изчисляване на топлинните загуби на отделните елементи и цялата сграда съгласно БДС EN 12831 (подробен и опростен метод);
 • Баланс на вентилирания въздух за отделните помещения;
 • Сезонно енергопотребление за отоплителни нужди и „E”- показател съгласно БДС EN 832, НАРЕДБА № РД-16-1058 и НАРЕДБА № 15 с въведени данни за 108 български населени места и 9 климатични зони в България;
 • Температурата в неотопляеми части от сградата въз основа на топлинния баланс;
 • Избор на нагреватели за вода от сградната централна отоплителна система;

Редакция на данни и особености ("Heat & energy ОВК"):

 • Информацията се представя в табличен вид за отделните части и помещения;
 • Йерархична структура на сградната информация с независимо разграничаване на помещенията, апартаментите и отопляемите зони;
 • Мулти-документален интерфейс (MDI);
 • Възможност за параметризация на данните чрез символни променливи и математически представяния на полета с данни, които позволяват лесно изчисляване на множество варианти на обекта или топлинна реновация на сградата;
 • Лесно копиране на блокове с данни в проекта, обмен на информация м/у проектите и създаване на шаблони за части и помещения чрез специализиран кеш и преглед на съдържанието им;
 • Възможност за симулации на различни данни от множество елементи от един вид;
 • Комплексна диагностика за грешка в данните, списък със съобщения за улесняване намирането на грешните и тяхното отстраняване;
 • Възможност за използване на различни информационни единици за един и същ вид в проекта;
 • Възможност за внасяне на елементите на сградата от друг файл, и по шаблон.

В случай на автономна работа ("Heat & energy ОВК"):

 • Определяне на конструкцията на елементи от сградата чрез използването на база данни с материали и библиотеки с шаблони;
 • Определяне структурата на сградата (помещения, апартаменти, отделения) и представяне на всички данни с необходимите отделения;
 • Изпълнение на топлинни изчисления;
 • Оразмеряване на радиатори (възможност);
 • Печат или изнасяне на резултатите.

Комуникация с другите софтуерни приложения от пакета „InstalSystem“.

“InstalSystem ОВК“ е част от общия пакет „InstalSystem“, включващ „Heat&energy ОВК“ - приложение за изчисляване на топлинните загуби и сезонното енергопотребление в сградите и „InstalSystem ВиК“ - софтуерна програма за проектиране на сградни водоснабдителни и канализационни инсталации. С използването на всички приложения от пакета, можете да извършвате задълбочени изчисления за топлинна енергия в сградата и проектиране на модерна отоплителна, охлаждаща, водоснабдителна и канализационна инсталации.

Обменът на данни между отделните приложения в пакета се извършва с използването на файл с разширение „.isb“ който е общ файл за приложенията от пакета "InstalSystem". По този начин, редактирането на този общ файл в дадено приложение от пакета резултира върху представените данни и могат да бъдат използвани и от другите приложения. Например, резултатите свързани с топлините изчисления използвани в проекта за отоплителна мрежа и етажните разпределения на сградата могат да бъдат използвани за проектиране на отоплителната и водоснабдителната мрежа.

Оценете
(0 гласа)

“NetSystem ВиК“ е софтуерен продукт за проектиране на външни водоснабдителни и канализационни системи. Програмата оразмерява разклонени гравитационни канализационни системи съгласно БДС EN 752 и ATV-DVWK A110P, напорна канализационна мрежа и разклонена водоснабдителна мрежа съгласно и . Тя дава възможност за изчертаване на ситуационни разпределения, надлъжни и напречни профили на водоснабдителната и канализационната мрежа и изготвяне на план на възлите от водоснабдителната мрежа.

Входната проектна информация (проектни опции и коти на отделните възли) се въвеждат в системата, след което се извършват автоматизирани хидравличните изчисления включващи оразмеряване на диаметрите на водоснабдителната и канализационната (гравитационна или напорна) мрежа и определяне на необходимото налягане във водоизточника. Те са свързани с алгоритъм за определяне на оптималните вертикални коти на трасето, така че да се избягват конфликти с други проводи и съоръжения от подземния кадастър.

Изчисленията направени от приложението, включват оразмеряване на гравитационна и напорна канализационни мрежа и разклонена водоснабдителна мрежа с автоматично определяне на вертикалното им заложение при избягване на конфликти с други мрежи и съоръжения. Минималният напор при водоизточника се определя за да осигури необходимото налягане за всички терминални единици. Потребителят въвежда информация относно баланса на водопотребление и отпадъчните водни количества за отделните мрежови възли. Приложението автоматично създава количествената сметка на използваните материали в проекта. Тази сметка включва тръбопроводите, помпените станции и ревизионните шахти.

Графичния редактор включва:

 • Зареждане на ситуационна карта, източника може да е векторен (dwg) или растерен (битмап), като основа;
 • Изчертаване на проектираната или съществуващата мрежа и
 • Автоматично създаване на проектирани системни профили за избрани участъци.

Проектиране на канализационна мрежа:

 • Дъждовна канализация съгласно БДС EN 752 и „Наредба № РД-02-20-8 от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи“ ( в процес на въвеждане);
 • Автоматично оразмеряване диаметрите на отделните канализационните участъци (с възможност за частична или пълна редакция);
 • Хидравлично изчисления съгласно Бретинг за частично пълни напречни сечения;
 • Напорни загуби съгласно Прандл – Колбрук за частично пълни напречни сечения и местни – съгласно ATV-DVWK A110P;
 • Проверки за дълбочината на полагане, степента на напълване и наклоните на канализационните участъци;
 • Проверка за самопочистване на канализационните участъци;
 • Изчертаване на мрежата съгласно приети методи, отчитащи минималния и максимален градиент с автоматично избягване на конфликти м/у различните участъци и мрежи;
 • Количествени сметки въз основа на богат асортименти от тръби и ревизионни шахти съгласно БДС.

Проектиране на напорна канализационна мрежа:

 • Помпени станции съгласно Карл и Клаус Имхоф и приети методи;
 • Изчисления на тръби с пълно напречно сечение съгласно Колбрук – Уайт;
 • Оразмеряване на диаметри спрямо минимални и максимални хидравлични градиенти;
 • Изчертаване на мрежата съгласно приети методи и
 • Количествени сметки въз основа на богат асортименти от тръби съгласно БДС.

Проектиране на водоснабдителна мрежа:

 • Оразмеряване на тръбните диаметри (с възможност за частична или пълна редакция) спрямо минимални и максимални хидравлични градиенти;
 • Изчисления на тръби с пълно напречно сечение съгласно Колбрук – Уайт;
 • Определяне на местни загуби на напор и загуби по дължина;
 • Определяне на необходимия напор във водоизточника;
 • Проверка за дълбочината на полагане при зададен обхват и засипки и
 • Количествени сметки въз основа на богат асортименти от тръби и шахти съгласно БДС.

Модул за предварителна технико – икономическа оценка Instal Mat:

 • Внос на проекти от NetSystem ВиК;
 • Зареждане на различни проекти с техните количествени сметки;
 • Библиотека състояща се от различни видове тръби, шахти и материали;
 • Остойностване въз основа на зададени от Потребителя вид на тръби, шахти, цени, отстъпки, валути и ДДС;
 • Износ към Excel и други текстови файлове – gaeb, ugs и reu.
Оценете
(0 гласа)

Софтуерният продукт „InstalSystem ВиК„ е предназначен за проектиране вътрешни водоснабдителни и канализационни инсталации в жилищни и обществени сгради съгласно БДС 12056 -2, DIN 1986-100 и DIN 1988-300.

Проектната изходна информация се изобразява посредством схематична или аксонометрични скици с етажни разпределения и нива. Приложението работи с неутрални каталози на тръби и фасонни части и каталози със спирателна арматура и изолация от дадени Производители. Тези каталози съдържат цялата информация, която е необходима и достатъчна за получаване на количествената сметка за Вашия проект.

Резултатите от изчисленията се представят в табличен вид и е възможно да се вмъкнат в графичния редактор на програмата. Също така, могат да се отпечатат етажните разпределения (с изолация) и графичните диаграми на инсталацията, които показват разпределението на спирателните вентили/кранове, вертикалните клонове и свързващите ги тръби. Всички тръбни диаметри се изчисляват автоматично.

Приложенията може да изпълни следните изчисления и операции:

 • Проектиране на сградни водоснабдителни мрежи за студена и топла вода с циркулация съгласно DIN 1988-300;
 • Проектиране на гравитационни канализационни мрежи в жилищни, обществени и промишлени сгради съгласно БДС EN 12056 и DIN 1986-100;
 • Въвеждане на входната информация, основана на сградни етажни разпределения и аксонометрични схеми на системата;
 • Приложението включва редактор на етажните разпределения и модул за внасяне на чертежи и архитектурни подложки във формат на Autodesk - DWG или DFX (с или без обектно представяне), и множество графични формати (растерни изображения);
 • Практически неограничено оразмеряване на проектираната сградна система;
 • Възможност за проектно разделяне на части в/у различни работни листове, части от начертания проект в/у различни работни листове може да бъде свободно комбинирано с дистанционни връзки;
 • Определяне на водните количества в мрежата за студена и топла вода, циркулационна мрежа съгласно нормата, отчитайки отделните еквивалентния брой прибори (LU) с постоянна консумация;
 • Оразмеряване на тръбопроводната мрежа съгласно подходящ критерий и оптималните размери на тръбопроводната мрежа спрямо специфичния наличен напор при недостатъчно налягане във водоизточника/мрежата;
 • Оразмеряване на фасонните части във водоснабдителната система;
 • Изчисляване на водните количества в циркулационната мрежа с топла вода според топлиния метод и съгласно DVGW;
 • Определяне на необходимото налягане за всеки водочерпен прибор;
 • Оразмеряване на спирателната арматура/вентили в режим на циркулация на топлата вода;
 • Оразмеряване срещу обратен поток;
 • Оразмеряване на редукционните вентили, изчисляване на системи за повишаване на налягането в сградната инсталация (ПХУ);
 • Определяне на температурните загуби в мрежите за топла вода и циркулационната такава;
 • Оразмеряване на топлоизолация в мрежите за студена и топла вода и циркулационната мрежа;
 • Автоматично оразмеряване на фасонните части и закрепващите елементи. Минимизиране на необходимата информация относно фасонните части, муфите и сходни елементи от Потребителя.
 • Сходни възможности за сградната канализационна мрежа.

Крайни резултати и възможности за настройка на печат:

 • Етажни разпределения на сградната водоснабдителна и канализационна мрежа;
 • Схематични скици на сградната водоснабдителна и канализационна мрежа;
 • Възможности за графично настройване на предпечатните листове - обхват на листовете, мащаб, разделяне на листове, печат на работните листове и мащабиран предпечат;
 • Таблици с резултати от изчисленията - обща информация, таблици с клоновете от мрежите за топла, студена и циркулационната мрежа, таблица с водните количества, таблица с водочерпните и санитарни прибори, списък с елементите от водоснабдителните участъци съдържащи информация за фасонните части, муфите и други оразмерени елементи;
 • Подробни количествени сметки, съдържащи тръбите от водоснабдителната и канализационната мрежи, фасонните части и муфите ог водоснабдителната мрежа, вентили, изолация на тръбите, спирателни кранове и смесители;
 • В таблицата с резултатите може да търсят различни елементи по даден критерий;
 • В предпечатен режим, таблиците могатда се настройват и мащабират, да се избира стил (по цветове и шрифтове) и обхват на печатните резултати;
 • Възможност за изнасяне на резултатите към други приложения.

Комуникация с другите приложения от пакета:

 • “InstalSystem ВиК“ е част от общия пакет „InstalSystem“, включващ „Heat&energy ОВК“ - приложение за изчисляване на топлинните загуби и сезонното енергопотребление в сградите и „InstalSystem ОВК“ - приложение за проектиране на хидравлични системи за централно отопление с конвектори (едно и двутръбни системи) и лъчисти системи за отопление (подови и стенни отоплителни системи). С използването на всички приложения от пакета, можете да извършвате задълбочени изчисления за топлинна енергия в сградата и проектиране на модерна отоплителна, охлаждаща, водоснабдителна и канализационна инсталации.
 • Обменът на данни между отделните приложения в пакета се извършва с използването на файл с разширение „.isb“ който е общ файл за приложенията от пакета "InstalSystem". По този начин, редактирането на този общ файл в дадено приложение от пакета резултира върху представените данни и могат да бъдат използвани и от другите приложения. Например, резултатите свързани с топлините изчисления използвани в проекта за отоплителна мрежа и етажните разпределения на сградата могат да бъдат използвани за проектиране на отоплителната и водоснабдителната мрежа
Оценете
(0 гласа)

Информация: Моля да бъдем извинени! Тази секция е в процес на разработка.
Оценете
(0 гласа)

Ние работим и предлагаме съвременен и автоматизиран софтуер за проектиране на водоснабдителни и канализационни инсталации и мрежи.

Ние работим в сътрудничество с водещия разработчик на специализирани инженерни и софтуерни приложения "InstalSoft".

Основните пакетни софтуерни приложения, които ще ускорят и автоматизират Вашия проект са:

1. Пакет за проектиране на водоснабдителни и канализационни мрежи. Той е предназначен за:

 • Изчисляване на външни водоснабдителни и канализационни мрежи с графична редакция в план и и изчертаване на надлъжни и напречни профили и
 • Количествени сметки и остойностяване на Вашия проект.

2. Пакет за проектиране на водоснабдителни и канализационни инсталации. Той е предназначен за:

 • Изчисляване и изчертаване на сградната водоснабдителна инсталация.
 • Изчисляване и изчертаване на сградната битово-фекална и дъждовна инсталации.
 • Количествени сметки и остойностяване на Вашия сграден Вик проект.

3. Пакет за проектиране на централни и локални отоплителни инсталации. Той е предназначен за:

 • Изчисляване на топлинните загуби и необходимия сезонен товар в сградите.
 • Проектиране на сградната централна и радиаторна отоплителна инсталация.
 • Количествени сметки и остойностяване на Вашия отоплителнен проект.

{module Софтуер за проектиране}

 

Оценете
(0 гласа)

Ние Вие предлагаме следния пакет от услуги за Вашия инвестиционен проект:

 • Сградна битово-фекална канализационна мрежа - Проектиране на Вашата сградна канализационна инсталация съгласно НАРЕДБА № 4 от 17.06.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации, БДС EN 12056 „Гравитационни канализационни системи в сгради” и DIN 1986-100.
 • Сградна дъждовна вакуумна канализация - Проектиране на Вашата сградна дъждовна вакуумна канализация съгласно БДС EN 12056-част 3: „Отводняване на покриви, проектиране и оразмеряване”, VDI3806 „Покривно отводняване чрез сифонна/вакуумна система” и BS 8490-2007 „Наръчник за покривно сифонно/вакуумно отводняване”.
 • Сградна дъждовна канализация - Проектиране на Вашата сградна дъждовна вакуумна канализация съгласно БДС EN 12056-част 3: „Отводняване на покриви, проектиране и оразмеряване”.
 • Сградна водопроводна мрежа - Проектиране на Вашата сградна водопроводна инсталация съгласно DIN1988-300, "НАРЕДБА № 4 от 17.06.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации", БДС EN 806 „Сградни водопровдни инсталации за питейно-битово водоснабдяване”.
 • Инфилтрация на дъждовния отток - Проектиране и оразмеряване на съоръжения за инфилтрация на дъждовния отток съгласно DWA-A 138 ”Проектиране, строителство и екплоатация на съоръженията за инфилтрация на дъждовния отток”.
 • Водоснабдителни системи - Проектиране на Вашия площадков водопровод съгласно „НАРЕДБА № 2 от 22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи” и БДС EN 805 „Водоснабдяване. Изисквания към системите и елементите извън сгради”.
 • Канализационни системи - Проектиране на Вашата площадкова канализация съгласно „Норми за проектиране на канализационни системи” и БДС EN 752 „Канализационни системи извън сгради”.
 • Информация: Ако желаете допълнителна информация относно предлаганите услуги, моля пишете ни!
Оценете
(0 гласа)

Изчисляване на линейните деформация в тръбопроводи съгласно БДС ENV 1046 “Системи извън сградата за водоснабдяване и канализация. Надземен и падземен тръбопроводи”.Изчисляване на линейните деформация в сградните тръбопроводи и закрепване/окачване.

Изполват се помощни калкулатори, разработени  от „Геров инженери”.

Оценете
(0 гласа)

Проектиране на Вашата площадкова и улична канализация съгласно „Норми за проектиране на канализационни системи” и БДС EN 752 „Канализационни системи извън сгради”.

Моделиране на дъждовната канализационна мрежа и времеви графици.

 

Информация: Използва се софтуер за проектиране на канализационни системи.
Страница 1 от 3
© 2021 Геров инженери. All Rights Reserved.

Търси