marin.guerov

marin.guerov

Сряда, 21 Септември 2011 11:41

Софтуер за проектиране


Ние работим и предлагаме съвременен и автоматизиран софтуер за проектиране на водоснабдителни и канализационни инсталации и мрежи.

Ние работим в сътрудничество с водещия разработчик на специализирани инженерни и софтуерни приложения "InstalSoft".

Основните пакетни софтуерни приложения, които ще ускорят и автоматизират Вашия проект са:

1. Пакет за проектиране на водоснабдителни и канализационни мрежи. Той е предназначен за:

 • Изчисляване на външни водоснабдителни и канализационни мрежи с графична редакция в план и и изчертаване на надлъжни и напречни профили и
 • Количествени сметки и остойностяване на Вашия проект.

2. Пакет за проектиране на водоснабдителни и канализационни инсталации. Той е предназначен за:

 • Изчисляване и изчертаване на сградната водоснабдителна инсталация.
 • Изчисляване и изчертаване на сградната битово-фекална и дъждовна инсталации.
 • Количествени сметки и остойностяване на Вашия сграден Вик проект.

3. Пакет за проектиране на централни и локални отоплителни инсталации. Той е предназначен за:

 • Изчисляване на топлинните загуби и необходимия сезонен товар в сградите.
 • Проектиране на сградната централна и радиаторна отоплителна инсталация.
 • Количествени сметки и остойностяване на Вашия отоплителнен проект.

Учтиво Ви каним да посетите нашия уеб магазин на следния адрес:

software.guerov.org

Софтуер за проектиране

 

Понеделник, 07 Ноември 2011 13:01

Проектиране


Ние Вие предлагаме следния пакет от услуги за Вашия инвестиционен проект:

 • Сградна битово-фекална канализационна мрежа - Проектиране на Вашата сградна канализационна инсталация съгласно НАРЕДБА № 4 от 17.06.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации, БДС EN 12056 „Гравитационни канализационни системи в сгради” и DIN 1986-100.
 • Сградна дъждовна вакуумна канализация - Проектиране на Вашата сградна дъждовна вакуумна канализация съгласно БДС EN 12056-част 3: „Отводняване на покриви, проектиране и оразмеряване”, VDI3806 „Покривно отводняване чрез сифонна/вакуумна система” и BS 8490-2007 „Наръчник за покривно сифонно/вакуумно отводняване”.
 • Сградна дъждовна канализация - Проектиране на Вашата сградна дъждовна вакуумна канализация съгласно БДС EN 12056-част 3: „Отводняване на покриви, проектиране и оразмеряване”.
 • Сградна водопроводна мрежа - Проектиране на Вашата сградна водопроводна инсталация съгласно DIN1988-300, "НАРЕДБА № 4 от 17.06.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации", БДС EN 806 „Сградни водопровдни инсталации за питейно-битово водоснабдяване”.
 • Инфилтрация на дъждовния отток - Проектиране и оразмеряване на съоръжения за инфилтрация на дъждовния отток съгласно DWA-A 138 ”Проектиране, строителство и екплоатация на съоръженията за инфилтрация на дъждовния отток”.
 • Водоснабдителни системи - Проектиране на Вашия площадков водопровод съгласно „НАРЕДБА № 2 от 22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи” и БДС EN 805 „Водоснабдяване. Изисквания към системите и елементите извън сгради”.
 • Канализационни системи - Проектиране на Вашата площадкова канализация съгласно „Норми за проектиране на канализационни системи” и БДС EN 752 „Канализационни системи извън сгради”.
 • Информация: Ако желаете допълнителна информация относно предлаганите услуги, моля пишете ни!

Изчисляване на линейните деформация в тръбопроводи съгласно БДС ENV 1046 “Системи извън сградата за водоснабдяване и канализация. Надземен и падземен тръбопроводи”.Изчисляване на линейните деформация в сградните тръбопроводи и закрепване/окачване.

Изполват се помощни калкулатори, разработени  от „Геров инженери”.


Проектиране на Вашата площадкова и улична канализация съгласно „Норми за проектиране на канализационни системи” и БДС EN 752 „Канализационни системи извън сгради”.

Моделиране на дъждовната канализационна мрежа и времеви графици.

 

Информация: Използва се софтуер за проектиране на канализационни системи.
Понеделник, 19 Септември 2011 10:33

Проектиране на водоснабдителни мрежи


Проектиране на Вашия площадков водопровод съгласно „НАРЕДБА № 2 от 22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи” и БДС EN 805 „Водоснабдяване.

Изисквания към системите и елементите извън сгради”.

Моделиране и времеви графици.

Информация: Използва се софтуер за проектиране на разклонени водопроводни мрежи.

Проектиране и оразмеряване на съоръжения за инфилтрация на дъждовния отток съгласно DWA-A 138 ”Проектиране, строителство и екплоатация на съоръженията за инфилтрация на дъждовния отток/Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser”.

Информация: Използват се разработени помощни калкулатори от "Геров инженери"..
Понеделник, 19 Септември 2011 08:45

Проектиране на сградна водопроводна мрежа


Проектиране на Вашата сградна водоснабдитена инсталация съгласно НАРЕДБА № 4 от 17.06.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации, БДС EN 806 „Сградни водопроводни инсталации за питейно-битово водоснабдяване”.

Проектиране на сградни водоснабдителни мрежи за студена и топла вода с циркулация съгласно DIN 1988-300

Информация: Използва се софтуер за проектиране.

Проектиране на Вашата сградна дъждовна вакуумна канализация съгласно БДС EN 12056-част 3: „Отводняване на покриви, проектиране и оразмеряване”.

Информация: Използват се софтуер за проектиране и помощни калкулатори.

Проектиране на Вашата сградна дъждовна вакуумна канализация съгласно БДС EN 12056-част 3: „Отводняване на покриви, проектиране и оразмеряване”, VDI3806 „Покривно отводняване чрез сифонна/вакуумна система” и BS 8490-2007 „Наръчник за покривно сифонно/вакуумно отводняване”.

Информация: Използват се софтуер за проектиране и помощни калкулатори.

Проектиране на Вашата сградна канализационна инсталация съгласно НАРЕДБА № 4 от 17.06.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации, БДС EN 12056 „Гравитационни канализационни системи в сгради” и  DIN 1986-100 2002.

Информация: Използват се софтуер за проектиране и помощни калкулатори.

Последни статии

Софтуер за проектиране

Учтиво Ви каним да посетите нашия уеб магазин на следния адрес:

software.guerov.org

Софтуер за проектиране

© 2018 Геров инженери. All Rights Reserved.

Търси