Съхранение, споделяне и обучение

Статии с етикет: отоплителни инсталажии

Понеделник, 28 Ноември 2011 16:13

Сградни ОВК инсталации


INSTALSYSTEM ОВК е софтуерен пакет за проектиране на централни едно и двутръбни отоплителни инсталации, системи за лъчисто отопление с включено приложение Heat & energy ОВК за изчисляване на топлинни загуби и сезонното енергийно потребление и МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ДАННИ ЗА 108 НАСЕЛЕНИ МЕСТА И АКТИНОМЕТРИЧНИ ДАННИ ЗА 9 КЛИМАТИЧНИ ЗОНИ В БЪЛГАРИЯ съгласно БДС EN ISO 6946, БДС EN 12831 и БДС EN 832.

Той е предназначен за проектанти, инсталатори, инженери по поддръжката и оператори на хидравлични системи за централно отопление с конвектори (едно и двутръбни системи) и лъчисти системи за отопление (подови и стенни отоплителни системи). Софтуерното приложение също поддържа и проектиране и настройка на двутръбни охлаждащи вериги в климатични системи. Носителят може да бъде вода или всякаква друга незамръзваща смес, определена в програмата.

Допълнителният модул "Heat & energy ОВК" (включен в пакета InstalSystem ОВК) е предназначен за изчисляване коефициента на топлопреминаване "U" (или топлинно съпротивление "R") за отделните части и помещения в сградата, топлинните загуби в помещенията и сезонното енергопотребление в жилищните и обществените сгради. Приложението позволява извършване както на анализ на топлинните загуби за отделни сградни параметри - топлинна изолация, размера на прозорците и други, така и оценка на ефективността при бъдеща топлинна рехабилитация на съществуващата сграда чрез изчисляване на енергийното потребление с или без отчитане на този фактор.

Основният модул "InstalSystem ОВК" извършва следните операции:

 • оразмеряване на тръби и фитинги, включително изчисления на системи с потребителско-зададен диаметър за част от системата или за цялата система;
 • автоматично оразмеряване на всички муфи и тръбни фасонни части, необходими за завършване конструкцията на връзките и геометрията на система, определена от диаграми и за създаване на връзки с фитингите и терминалните прибори;
 • определяне на настройките на контролните елементи в системата, като предварително-зададени радиатори и странични вентили, диференциални и регулиращи вентили, дроселирани на диафрагми;
 • оразмеряване на необходимия напор на помпи за клонове или в смесителни системи;
 • оразмеряване на изолацията на тръбопроводите;
 • топлинни и хидравлични изчисления на отоплителни повърхности с автоматично определяне на оптимална захранваща температура;
 • оразмеряване на радиатори с поправка на температурния пад в тръбопроводите, притоци на топлина от клоновете и допълнителни източници;
 • регулиращи изчисления за конвекторна мощност чрез промяна температурния пад на водата и потока на топлоносителя;
 • количествени сметки на използваните материали: тръби, тръбни фасонни части съединения/муфи, изолационни материали, отоплителни уреди, отоплителни лъчисти елементи, клапани и други фитинги.

Редакция на инсталационния чертеж става в широк диапазон (InstalSystem ОВК):

 • редактиране на системата, използвайки готови елементи и групи елементи;
 • автоматичен режим за намиране на връзки на модули и елементи, представени в чертежа;
 • режим за поставяне на радиатори под прозорците, автоматично вмъкване на радиатори по всички външни прозорци;
 • режим за точно въвеждане на хоризонтални и вертикални клонове и преместване на радиатори с отклоненият по вертикала и хоризонтала (режима се поддържа и в аксонометрична схема);
 • автоматична поправка на отклонения, при промяна на вида на радиатора;
 • схематични изгледи могат да се създават автоматично на базата на системни чертежи и разпределения на сградата, с възможност за по-късна ръчна корекция за нестандартни случаи;
 • механизъм, който обединява изчислени елементи и сенки, разположени на друг работен лист (елементи от схематичния изглед могат да представляват сенки на елементите, начертани на разпределението в план и обратно), осигурявайки синхронизация на описания и резултати от изчисленията за същите елементи, едновременно видими на два работни листа.
 • автоматично определяне на елементи, начертани по ординатата в аксонометрия;
 • неограничен брой пъти команди от вида "Отмени" и "Възстанови" (отнася се също за редактиране на данни за елементи);
 • проектен навигатор;
 • големите възможности за конфигуриране външния вид на елемента (например типове линии за клонове, проектната таблица);
 • комплексна диагностика на чертежа и верността на данните – прозорец за диагностика с интегриран прозорец за графична редакция;
 • възможности за деклариране на помещения, като такива с външна околно среда (атриум).

Получени резултати и възможности за тяхната обработка (InstalSystem ОВК):

 • чертежи на системата в план (разпределения) и схематични изгледи;
 • таблични резултати: общи резултати, таблица с елементи от различни конфигурации, таблица с помещения и таблица с циркулация;
 • списък с материали: тръби, фитинги и муфи, използвани за системата, фитинги, радиатори, изолация; байпасни клонове, обезвъздушител и влагоуловител, фитинги и муфи, свързаните с тях са взети под внимание в количествената сметка;
 • възможност за конфигуриране съдържанието на табличните резултати и списъка с материалите;
 • предварителния преглед на таблиците с резултати може да бъде интегриран с предварителния преглед на чертежа и обратно;
 • търсене в графичен редактор, както и в таблицата на резултатите, елементите за които резултатите от изчисленията изпълняват някои специфични критерии;
 • разпечатка на резултати от всеки принтер или плотер, инсталиран на Windows OS с възможност за разделяне на всяко разпределение на върху отделен работен лист;
 • удобен предварителен преглед и комплексни възможности за конфигуриране на съдържанието и стила разпечатка,
 • възможност за износ на резултатите към други приложения (AutoCAD, MS Excel).

Допълнителният модул "Heat & energy ОВК" (включен в пакета InstalSystem ОВК) извършва следните изчисления и операции:

 • Общия коефициент на топло преминаване "U" (или топлинно съпротивление "R") за сградните части съгласно БДС EN ISO 6946 „Строителни елементи и елементи на сгради. Топлинно съпротивление и коефициент на топлопреминаване. Метод за изчисляване“;
 • Изчисляване на топлинните характеристики на сграда (под и сутерен) в контакт с земята съгласно БДС EN ISO 13370 „Топлинни характеристики на сгради. Топлопреминаване през земята. Изчислителни методи“;
 • Контрол на DEW-точка за вътрешната повърхност на външните части;
 • Контрол на конденз от вътрешната страна на външните елементи по метода "Глейзър;
 • Изчисляване на топлинните загуби на отделните елементи и цялата сграда съгласно БДС EN 12831 (подробен и опростен метод);
 • Баланс на вентилирания въздух за отделните помещения;
 • Сезонно енергопотребление за отоплителни нужди и „E”- показател съгласно БДС EN 832, НАРЕДБА № РД-16-1058 и НАРЕДБА № 15 с въведени данни за 108 български населени места и 9 климатични зони в България;
 • Температурата в неотопляеми части от сградата въз основа на топлинния баланс;
 • Избор на нагреватели за вода от сградната централна отоплителна система;

Редакция на данни и особености ("Heat & energy ОВК"):

 • Информацията се представя в табличен вид за отделните части и помещения;
 • Йерархична структура на сградната информация с независимо разграничаване на помещенията, апартаментите и отопляемите зони;
 • Мулти-документален интерфейс (MDI);
 • Възможност за параметризация на данните чрез символни променливи и математически представяния на полета с данни, които позволяват лесно изчисляване на множество варианти на обекта или топлинна реновация на сградата;
 • Лесно копиране на блокове с данни в проекта, обмен на информация м/у проектите и създаване на шаблони за части и помещения чрез специализиран кеш и преглед на съдържанието им;
 • Възможност за симулации на различни данни от множество елементи от един вид;
 • Комплексна диагностика за грешка в данните, списък със съобщения за улесняване намирането на грешните и тяхното отстраняване;
 • Възможност за използване на различни информационни единици за един и същ вид в проекта;
 • Възможност за внасяне на елементите на сградата от друг файл, и по шаблон.

В случай на автономна работа ("Heat & energy ОВК"):

 • Определяне на конструкцията на елементи от сградата чрез използването на база данни с материали и библиотеки с шаблони;
 • Определяне структурата на сградата (помещения, апартаменти, отделения) и представяне на всички данни с необходимите отделения;
 • Изпълнение на топлинни изчисления;
 • Оразмеряване на радиатори (възможност);
 • Печат или изнасяне на резултатите.

Комуникация с другите софтуерни приложения от пакета „InstalSystem“.

“InstalSystem ОВК“ е част от общия пакет „InstalSystem“, включващ „Heat&energy ОВК“ - приложение за изчисляване на топлинните загуби и сезонното енергопотребление в сградите и „InstalSystem ВиК“ - софтуерна програма за проектиране на сградни водоснабдителни и канализационни инсталации. С използването на всички приложения от пакета, можете да извършвате задълбочени изчисления за топлинна енергия в сградата и проектиране на модерна отоплителна, охлаждаща, водоснабдителна и канализационна инсталации.

Обменът на данни между отделните приложения в пакета се извършва с използването на файл с разширение „.isb“ който е общ файл за приложенията от пакета "InstalSystem". По този начин, редактирането на този общ файл в дадено приложение от пакета резултира върху представените данни и могат да бъдат използвани и от другите приложения. Например, резултатите свързани с топлините изчисления използвани в проекта за отоплителна мрежа и етажните разпределения на сградата могат да бъдат използвани за проектиране на отоплителната и водоснабдителната мрежа.

Публикувана в Main content
© 2020 Геров инженери. All Rights Reserved.

Търси