Съхранение, споделяне и обучение

Статии с етикет: водоснабдителни и канализационни системи

Понеделник, 28 Ноември 2011 16:12

Външно водоснабдяване и канализация


“NetSystem ВиК“ е софтуерен продукт за проектиране на външни водоснабдителни и канализационни системи. Програмата оразмерява разклонени гравитационни канализационни системи съгласно БДС EN 752 и ATV-DVWK A110P, напорна канализационна мрежа и разклонена водоснабдителна мрежа съгласно и . Тя дава възможност за изчертаване на ситуационни разпределения, надлъжни и напречни профили на водоснабдителната и канализационната мрежа и изготвяне на план на възлите от водоснабдителната мрежа.

Входната проектна информация (проектни опции и коти на отделните възли) се въвеждат в системата, след което се извършват автоматизирани хидравличните изчисления включващи оразмеряване на диаметрите на водоснабдителната и канализационната (гравитационна или напорна) мрежа и определяне на необходимото налягане във водоизточника. Те са свързани с алгоритъм за определяне на оптималните вертикални коти на трасето, така че да се избягват конфликти с други проводи и съоръжения от подземния кадастър.

Изчисленията направени от приложението, включват оразмеряване на гравитационна и напорна канализационни мрежа и разклонена водоснабдителна мрежа с автоматично определяне на вертикалното им заложение при избягване на конфликти с други мрежи и съоръжения. Минималният напор при водоизточника се определя за да осигури необходимото налягане за всички терминални единици. Потребителят въвежда информация относно баланса на водопотребление и отпадъчните водни количества за отделните мрежови възли. Приложението автоматично създава количествената сметка на използваните материали в проекта. Тази сметка включва тръбопроводите, помпените станции и ревизионните шахти.

Графичния редактор включва:

 • Зареждане на ситуационна карта, източника може да е векторен (dwg) или растерен (битмап), като основа;
 • Изчертаване на проектираната или съществуващата мрежа и
 • Автоматично създаване на проектирани системни профили за избрани участъци.

Проектиране на канализационна мрежа:

 • Дъждовна канализация съгласно БДС EN 752 и „Наредба № РД-02-20-8 от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи“ ( в процес на въвеждане);
 • Автоматично оразмеряване диаметрите на отделните канализационните участъци (с възможност за частична или пълна редакция);
 • Хидравлично изчисления съгласно Бретинг за частично пълни напречни сечения;
 • Напорни загуби съгласно Прандл – Колбрук за частично пълни напречни сечения и местни – съгласно ATV-DVWK A110P;
 • Проверки за дълбочината на полагане, степента на напълване и наклоните на канализационните участъци;
 • Проверка за самопочистване на канализационните участъци;
 • Изчертаване на мрежата съгласно приети методи, отчитащи минималния и максимален градиент с автоматично избягване на конфликти м/у различните участъци и мрежи;
 • Количествени сметки въз основа на богат асортименти от тръби и ревизионни шахти съгласно БДС.

Проектиране на напорна канализационна мрежа:

 • Помпени станции съгласно Карл и Клаус Имхоф и приети методи;
 • Изчисления на тръби с пълно напречно сечение съгласно Колбрук – Уайт;
 • Оразмеряване на диаметри спрямо минимални и максимални хидравлични градиенти;
 • Изчертаване на мрежата съгласно приети методи и
 • Количествени сметки въз основа на богат асортименти от тръби съгласно БДС.

Проектиране на водоснабдителна мрежа:

 • Оразмеряване на тръбните диаметри (с възможност за частична или пълна редакция) спрямо минимални и максимални хидравлични градиенти;
 • Изчисления на тръби с пълно напречно сечение съгласно Колбрук – Уайт;
 • Определяне на местни загуби на напор и загуби по дължина;
 • Определяне на необходимия напор във водоизточника;
 • Проверка за дълбочината на полагане при зададен обхват и засипки и
 • Количествени сметки въз основа на богат асортименти от тръби и шахти съгласно БДС.

Модул за предварителна технико – икономическа оценка Instal Mat:

 • Внос на проекти от NetSystem ВиК;
 • Зареждане на различни проекти с техните количествени сметки;
 • Библиотека състояща се от различни видове тръби, шахти и материали;
 • Остойностване въз основа на зададени от Потребителя вид на тръби, шахти, цени, отстъпки, валути и ДДС;
 • Износ към Excel и други текстови файлове – gaeb, ugs и reu.
Публикувана в Main content
© 2020 Геров инженери. All Rights Reserved.

Търси