Статии с етикет: Софтуер

Понеделник, 28 Ноември 2011 16:13

Сградни ОВК инсталации


INSTALSYSTEM ОВК е софтуерен пакет за проектиране на централни едно и двутръбни отоплителни инсталации, системи за лъчисто отопление с включено приложение Heat & energy ОВК за изчисляване на топлинни загуби и сезонното енергийно потребление и МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ДАННИ ЗА 108 НАСЕЛЕНИ МЕСТА И АКТИНОМЕТРИЧНИ ДАННИ ЗА 9 КЛИМАТИЧНИ ЗОНИ В БЪЛГАРИЯ съгласно БДС EN ISO 6946, БДС EN 12831 и БДС EN 832.

Той е предназначен за проектанти, инсталатори, инженери по поддръжката и оператори на хидравлични системи за централно отопление с конвектори (едно и двутръбни системи) и лъчисти системи за отопление (подови и стенни отоплителни системи). Софтуерното приложение също поддържа и проектиране и настройка на двутръбни охлаждащи вериги в климатични системи. Носителят може да бъде вода или всякаква друга незамръзваща смес, определена в програмата.

Допълнителният модул "Heat & energy ОВК" (включен в пакета InstalSystem ОВК) е предназначен за изчисляване коефициента на топлопреминаване "U" (или топлинно съпротивление "R") за отделните части и помещения в сградата, топлинните загуби в помещенията и сезонното енергопотребление в жилищните и обществените сгради. Приложението позволява извършване както на анализ на топлинните загуби за отделни сградни параметри - топлинна изолация, размера на прозорците и други, така и оценка на ефективността при бъдеща топлинна рехабилитация на съществуващата сграда чрез изчисляване на енергийното потребление с или без отчитане на този фактор.

Основният модул "InstalSystem ОВК" извършва следните операции:

 • оразмеряване на тръби и фитинги, включително изчисления на системи с потребителско-зададен диаметър за част от системата или за цялата система;
 • автоматично оразмеряване на всички муфи и тръбни фасонни части, необходими за завършване конструкцията на връзките и геометрията на система, определена от диаграми и за създаване на връзки с фитингите и терминалните прибори;
 • определяне на настройките на контролните елементи в системата, като предварително-зададени радиатори и странични вентили, диференциални и регулиращи вентили, дроселирани на диафрагми;
 • оразмеряване на необходимия напор на помпи за клонове или в смесителни системи;
 • оразмеряване на изолацията на тръбопроводите;
 • топлинни и хидравлични изчисления на отоплителни повърхности с автоматично определяне на оптимална захранваща температура;
 • оразмеряване на радиатори с поправка на температурния пад в тръбопроводите, притоци на топлина от клоновете и допълнителни източници;
 • регулиращи изчисления за конвекторна мощност чрез промяна температурния пад на водата и потока на топлоносителя;
 • количествени сметки на използваните материали: тръби, тръбни фасонни части съединения/муфи, изолационни материали, отоплителни уреди, отоплителни лъчисти елементи, клапани и други фитинги.

Редакция на инсталационния чертеж става в широк диапазон (InstalSystem ОВК):

 • редактиране на системата, използвайки готови елементи и групи елементи;
 • автоматичен режим за намиране на връзки на модули и елементи, представени в чертежа;
 • режим за поставяне на радиатори под прозорците, автоматично вмъкване на радиатори по всички външни прозорци;
 • режим за точно въвеждане на хоризонтални и вертикални клонове и преместване на радиатори с отклоненият по вертикала и хоризонтала (режима се поддържа и в аксонометрична схема);
 • автоматична поправка на отклонения, при промяна на вида на радиатора;
 • схематични изгледи могат да се създават автоматично на базата на системни чертежи и разпределения на сградата, с възможност за по-късна ръчна корекция за нестандартни случаи;
 • механизъм, който обединява изчислени елементи и сенки, разположени на друг работен лист (елементи от схематичния изглед могат да представляват сенки на елементите, начертани на разпределението в план и обратно), осигурявайки синхронизация на описания и резултати от изчисленията за същите елементи, едновременно видими на два работни листа.
 • автоматично определяне на елементи, начертани по ординатата в аксонометрия;
 • неограничен брой пъти команди от вида "Отмени" и "Възстанови" (отнася се също за редактиране на данни за елементи);
 • проектен навигатор;
 • големите възможности за конфигуриране външния вид на елемента (например типове линии за клонове, проектната таблица);
 • комплексна диагностика на чертежа и верността на данните – прозорец за диагностика с интегриран прозорец за графична редакция;
 • възможности за деклариране на помещения, като такива с външна околно среда (атриум).

Получени резултати и възможности за тяхната обработка (InstalSystem ОВК):

 • чертежи на системата в план (разпределения) и схематични изгледи;
 • таблични резултати: общи резултати, таблица с елементи от различни конфигурации, таблица с помещения и таблица с циркулация;
 • списък с материали: тръби, фитинги и муфи, използвани за системата, фитинги, радиатори, изолация; байпасни клонове, обезвъздушител и влагоуловител, фитинги и муфи, свързаните с тях са взети под внимание в количествената сметка;
 • възможност за конфигуриране съдържанието на табличните резултати и списъка с материалите;
 • предварителния преглед на таблиците с резултати може да бъде интегриран с предварителния преглед на чертежа и обратно;
 • търсене в графичен редактор, както и в таблицата на резултатите, елементите за които резултатите от изчисленията изпълняват някои специфични критерии;
 • разпечатка на резултати от всеки принтер или плотер, инсталиран на Windows OS с възможност за разделяне на всяко разпределение на върху отделен работен лист;
 • удобен предварителен преглед и комплексни възможности за конфигуриране на съдържанието и стила разпечатка,
 • възможност за износ на резултатите към други приложения (AutoCAD, MS Excel).

Допълнителният модул "Heat & energy ОВК" (включен в пакета InstalSystem ОВК) извършва следните изчисления и операции:

 • Общия коефициент на топло преминаване "U" (или топлинно съпротивление "R") за сградните части съгласно БДС EN ISO 6946 „Строителни елементи и елементи на сгради. Топлинно съпротивление и коефициент на топлопреминаване. Метод за изчисляване“;
 • Изчисляване на топлинните характеристики на сграда (под и сутерен) в контакт с земята съгласно БДС EN ISO 13370 „Топлинни характеристики на сгради. Топлопреминаване през земята. Изчислителни методи“;
 • Контрол на DEW-точка за вътрешната повърхност на външните части;
 • Контрол на конденз от вътрешната страна на външните елементи по метода "Глейзър;
 • Изчисляване на топлинните загуби на отделните елементи и цялата сграда съгласно БДС EN 12831 (подробен и опростен метод);
 • Баланс на вентилирания въздух за отделните помещения;
 • Сезонно енергопотребление за отоплителни нужди и „E”- показател съгласно БДС EN 832, НАРЕДБА № РД-16-1058 и НАРЕДБА № 15 с въведени данни за 108 български населени места и 9 климатични зони в България;
 • Температурата в неотопляеми части от сградата въз основа на топлинния баланс;
 • Избор на нагреватели за вода от сградната централна отоплителна система;

Редакция на данни и особености ("Heat & energy ОВК"):

 • Информацията се представя в табличен вид за отделните части и помещения;
 • Йерархична структура на сградната информация с независимо разграничаване на помещенията, апартаментите и отопляемите зони;
 • Мулти-документален интерфейс (MDI);
 • Възможност за параметризация на данните чрез символни променливи и математически представяния на полета с данни, които позволяват лесно изчисляване на множество варианти на обекта или топлинна реновация на сградата;
 • Лесно копиране на блокове с данни в проекта, обмен на информация м/у проектите и създаване на шаблони за части и помещения чрез специализиран кеш и преглед на съдържанието им;
 • Възможност за симулации на различни данни от множество елементи от един вид;
 • Комплексна диагностика за грешка в данните, списък със съобщения за улесняване намирането на грешните и тяхното отстраняване;
 • Възможност за използване на различни информационни единици за един и същ вид в проекта;
 • Възможност за внасяне на елементите на сградата от друг файл, и по шаблон.

В случай на автономна работа ("Heat & energy ОВК"):

 • Определяне на конструкцията на елементи от сградата чрез използването на база данни с материали и библиотеки с шаблони;
 • Определяне структурата на сградата (помещения, апартаменти, отделения) и представяне на всички данни с необходимите отделения;
 • Изпълнение на топлинни изчисления;
 • Оразмеряване на радиатори (възможност);
 • Печат или изнасяне на резултатите.

Комуникация с другите софтуерни приложения от пакета „InstalSystem“.

“InstalSystem ОВК“ е част от общия пакет „InstalSystem“, включващ „Heat&energy ОВК“ - приложение за изчисляване на топлинните загуби и сезонното енергопотребление в сградите и „InstalSystem ВиК“ - софтуерна програма за проектиране на сградни водоснабдителни и канализационни инсталации. С използването на всички приложения от пакета, можете да извършвате задълбочени изчисления за топлинна енергия в сградата и проектиране на модерна отоплителна, охлаждаща, водоснабдителна и канализационна инсталации.

Обменът на данни между отделните приложения в пакета се извършва с използването на файл с разширение „.isb“ който е общ файл за приложенията от пакета "InstalSystem". По този начин, редактирането на този общ файл в дадено приложение от пакета резултира върху представените данни и могат да бъдат използвани и от другите приложения. Например, резултатите свързани с топлините изчисления използвани в проекта за отоплителна мрежа и етажните разпределения на сградата могат да бъдат използвани за проектиране на отоплителната и водоснабдителната мрежа.

Публикувана в Main content
Понеделник, 28 Ноември 2011 16:12

Външно водоснабдяване и канализация


“NetSystem ВиК“ е софтуерен продукт за проектиране на външни водоснабдителни и канализационни системи. Програмата оразмерява разклонени гравитационни канализационни системи съгласно БДС EN 752 и ATV-DVWK A110P, напорна канализационна мрежа и разклонена водоснабдителна мрежа съгласно и . Тя дава възможност за изчертаване на ситуационни разпределения, надлъжни и напречни профили на водоснабдителната и канализационната мрежа и изготвяне на план на възлите от водоснабдителната мрежа.

Входната проектна информация (проектни опции и коти на отделните възли) се въвеждат в системата, след което се извършват автоматизирани хидравличните изчисления включващи оразмеряване на диаметрите на водоснабдителната и канализационната (гравитационна или напорна) мрежа и определяне на необходимото налягане във водоизточника. Те са свързани с алгоритъм за определяне на оптималните вертикални коти на трасето, така че да се избягват конфликти с други проводи и съоръжения от подземния кадастър.

Изчисленията направени от приложението, включват оразмеряване на гравитационна и напорна канализационни мрежа и разклонена водоснабдителна мрежа с автоматично определяне на вертикалното им заложение при избягване на конфликти с други мрежи и съоръжения. Минималният напор при водоизточника се определя за да осигури необходимото налягане за всички терминални единици. Потребителят въвежда информация относно баланса на водопотребление и отпадъчните водни количества за отделните мрежови възли. Приложението автоматично създава количествената сметка на използваните материали в проекта. Тази сметка включва тръбопроводите, помпените станции и ревизионните шахти.

Графичния редактор включва:

 • Зареждане на ситуационна карта, източника може да е векторен (dwg) или растерен (битмап), като основа;
 • Изчертаване на проектираната или съществуващата мрежа и
 • Автоматично създаване на проектирани системни профили за избрани участъци.

Проектиране на канализационна мрежа:

 • Дъждовна канализация съгласно БДС EN 752 и „Наредба № РД-02-20-8 от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи“ ( в процес на въвеждане);
 • Автоматично оразмеряване диаметрите на отделните канализационните участъци (с възможност за частична или пълна редакция);
 • Хидравлично изчисления съгласно Бретинг за частично пълни напречни сечения;
 • Напорни загуби съгласно Прандл – Колбрук за частично пълни напречни сечения и местни – съгласно ATV-DVWK A110P;
 • Проверки за дълбочината на полагане, степента на напълване и наклоните на канализационните участъци;
 • Проверка за самопочистване на канализационните участъци;
 • Изчертаване на мрежата съгласно приети методи, отчитащи минималния и максимален градиент с автоматично избягване на конфликти м/у различните участъци и мрежи;
 • Количествени сметки въз основа на богат асортименти от тръби и ревизионни шахти съгласно БДС.

Проектиране на напорна канализационна мрежа:

 • Помпени станции съгласно Карл и Клаус Имхоф и приети методи;
 • Изчисления на тръби с пълно напречно сечение съгласно Колбрук – Уайт;
 • Оразмеряване на диаметри спрямо минимални и максимални хидравлични градиенти;
 • Изчертаване на мрежата съгласно приети методи и
 • Количествени сметки въз основа на богат асортименти от тръби съгласно БДС.

Проектиране на водоснабдителна мрежа:

 • Оразмеряване на тръбните диаметри (с възможност за частична или пълна редакция) спрямо минимални и максимални хидравлични градиенти;
 • Изчисления на тръби с пълно напречно сечение съгласно Колбрук – Уайт;
 • Определяне на местни загуби на напор и загуби по дължина;
 • Определяне на необходимия напор във водоизточника;
 • Проверка за дълбочината на полагане при зададен обхват и засипки и
 • Количествени сметки въз основа на богат асортименти от тръби и шахти съгласно БДС.

Модул за предварителна технико – икономическа оценка Instal Mat:

 • Внос на проекти от NetSystem ВиК;
 • Зареждане на различни проекти с техните количествени сметки;
 • Библиотека състояща се от различни видове тръби, шахти и материали;
 • Остойностване въз основа на зададени от Потребителя вид на тръби, шахти, цени, отстъпки, валути и ДДС;
 • Износ към Excel и други текстови файлове – gaeb, ugs и reu.
Публикувана в Main content
Понеделник, 28 Ноември 2011 14:39

Сградно водоснабдяване и канализация


Софтуерният продукт „InstalSystem ВиК„ е предназначен за проектиране вътрешни водоснабдителни и канализационни инсталации в жилищни и обществени сгради съгласно БДС 12056 -2, DIN 1986-100 и DIN 1988-300.

Проектната изходна информация се изобразява посредством схематична или аксонометрични скици с етажни разпределения и нива. Приложението работи с неутрални каталози на тръби и фасонни части и каталози със спирателна арматура и изолация от дадени Производители. Тези каталози съдържат цялата информация, която е необходима и достатъчна за получаване на количествената сметка за Вашия проект.

Резултатите от изчисленията се представят в табличен вид и е възможно да се вмъкнат в графичния редактор на програмата. Също така, могат да се отпечатат етажните разпределения (с изолация) и графичните диаграми на инсталацията, които показват разпределението на спирателните вентили/кранове, вертикалните клонове и свързващите ги тръби. Всички тръбни диаметри се изчисляват автоматично.

Приложенията може да изпълни следните изчисления и операции:

 • Проектиране на сградни водоснабдителни мрежи за студена и топла вода с циркулация съгласно DIN 1988-300;
 • Проектиране на гравитационни канализационни мрежи в жилищни, обществени и промишлени сгради съгласно БДС EN 12056 и DIN 1986-100;
 • Въвеждане на входната информация, основана на сградни етажни разпределения и аксонометрични схеми на системата;
 • Приложението включва редактор на етажните разпределения и модул за внасяне на чертежи и архитектурни подложки във формат на Autodesk - DWG или DFX (с или без обектно представяне), и множество графични формати (растерни изображения);
 • Практически неограничено оразмеряване на проектираната сградна система;
 • Възможност за проектно разделяне на части в/у различни работни листове, части от начертания проект в/у различни работни листове може да бъде свободно комбинирано с дистанционни връзки;
 • Определяне на водните количества в мрежата за студена и топла вода, циркулационна мрежа съгласно нормата, отчитайки отделните еквивалентния брой прибори (LU) с постоянна консумация;
 • Оразмеряване на тръбопроводната мрежа съгласно подходящ критерий и оптималните размери на тръбопроводната мрежа спрямо специфичния наличен напор при недостатъчно налягане във водоизточника/мрежата;
 • Оразмеряване на фасонните части във водоснабдителната система;
 • Изчисляване на водните количества в циркулационната мрежа с топла вода според топлиния метод и съгласно DVGW;
 • Определяне на необходимото налягане за всеки водочерпен прибор;
 • Оразмеряване на спирателната арматура/вентили в режим на циркулация на топлата вода;
 • Оразмеряване срещу обратен поток;
 • Оразмеряване на редукционните вентили, изчисляване на системи за повишаване на налягането в сградната инсталация (ПХУ);
 • Определяне на температурните загуби в мрежите за топла вода и циркулационната такава;
 • Оразмеряване на топлоизолация в мрежите за студена и топла вода и циркулационната мрежа;
 • Автоматично оразмеряване на фасонните части и закрепващите елементи. Минимизиране на необходимата информация относно фасонните части, муфите и сходни елементи от Потребителя.
 • Сходни възможности за сградната канализационна мрежа.

Крайни резултати и възможности за настройка на печат:

 • Етажни разпределения на сградната водоснабдителна и канализационна мрежа;
 • Схематични скици на сградната водоснабдителна и канализационна мрежа;
 • Възможности за графично настройване на предпечатните листове - обхват на листовете, мащаб, разделяне на листове, печат на работните листове и мащабиран предпечат;
 • Таблици с резултати от изчисленията - обща информация, таблици с клоновете от мрежите за топла, студена и циркулационната мрежа, таблица с водните количества, таблица с водочерпните и санитарни прибори, списък с елементите от водоснабдителните участъци съдържащи информация за фасонните части, муфите и други оразмерени елементи;
 • Подробни количествени сметки, съдържащи тръбите от водоснабдителната и канализационната мрежи, фасонните части и муфите ог водоснабдителната мрежа, вентили, изолация на тръбите, спирателни кранове и смесители;
 • В таблицата с резултатите може да търсят различни елементи по даден критерий;
 • В предпечатен режим, таблиците могатда се настройват и мащабират, да се избира стил (по цветове и шрифтове) и обхват на печатните резултати;
 • Възможност за изнасяне на резултатите към други приложения.

Комуникация с другите приложения от пакета:

 • “InstalSystem ВиК“ е част от общия пакет „InstalSystem“, включващ „Heat&energy ОВК“ - приложение за изчисляване на топлинните загуби и сезонното енергопотребление в сградите и „InstalSystem ОВК“ - приложение за проектиране на хидравлични системи за централно отопление с конвектори (едно и двутръбни системи) и лъчисти системи за отопление (подови и стенни отоплителни системи). С използването на всички приложения от пакета, можете да извършвате задълбочени изчисления за топлинна енергия в сградата и проектиране на модерна отоплителна, охлаждаща, водоснабдителна и канализационна инсталации.
 • Обменът на данни между отделните приложения в пакета се извършва с използването на файл с разширение „.isb“ който е общ файл за приложенията от пакета "InstalSystem". По този начин, редактирането на този общ файл в дадено приложение от пакета резултира върху представените данни и могат да бъдат използвани и от другите приложения. Например, резултатите свързани с топлините изчисления използвани в проекта за отоплителна мрежа и етажните разпределения на сградата могат да бъдат използвани за проектиране на отоплителната и водоснабдителната мрежа
Публикувана в Main content
Понеделник, 28 Ноември 2011 16:14

Формуляр за кандидатстване


Информация: Моля да бъдем извинени! Тази секция е в процес на разработка.
Публикувана в Main content
© 2021 Геров инженери. All Rights Reserved.

Търси