Блог - категории

Блог - търси

 • 4.1.Общи понятия

  Само за пълна версия на настоящата статия! 

  4.2.Коефициент на съпротивление по дължина

  За правите участъци на водопроводната мрежа се използва съпротивление на триене по дължина или:

  ΔpR = Р * l (1)

  , където:

  R – хидравличен наклон на клона (относителни напорни загуби);

  L – дължина на клона.

   Хидравличният наклон на клона (относителни напорни загуби) се пресмята по:

  R = λ * 1/ di * ρ/2 * v2 (2)

  , където:

  R – хидравличен наклон на клона (относителни напорни загуби);

  L – дължина на клона;

  λ – коефициент на съпротивление по дължина;

  di – вътрешен диаметър;

  ρ – плътност на водата;

  v - изчислена скорост на потока.

  Стойността на „λ“ зависи от стойността на скоростта на потока, дадена в уравнения от (3) до (6).

  Ламинарен поток

  R = 64 / λ(3)

  Турболентен поток:

  Хидравлично гладки тръби:

  1/SQRT( λ) = 2* LOG (Re * SQRT( λ) /2.51)(4)

  Преходна и квадратична зона:

  1/SQRT( λ) = - 2* LOG (2.51/ (Re * SQRT( λ)) + k / (3.71 * di))(5)

  Хидравлично грапави тръби:

  1/SQRT( λ) = - 2* LOG (+ 3.71 / (k / di))(6)

  , където:

  λ – коефициент на съпротивление по дължина;

  Re – число на Рейнолдс;

  k – абсолютна грапавина на тръба;

  di – вътрешен диаметър;

  Местни съпротивления

  Стойността на напорните загуби от местни съпротивления се изчислява съгласно:

  ΔpЕ = Σ ξ * ρ / 2 * v2 (7)

  , където:

  ΔpЕ – местни загуби на напор;

  ξ – коефициент на местно съпротивление;

  ρ – плътност на водата;

  v - изчислена скорост на потока.

  {tab=Топла и студена вода}

  5.1.Общи понятия

  Само за пълна версия на настоящата статия!

  5.2.Оразмерителни и сумарни дебити

  5.2.1.Оразмерителни дебити (разходи)

   Само за пълна версия на настоящата статия!

   Средното оразмерително водно количество се получава от уравнението (8):

   VR = (VMIN + VО ) / 2 (8)

   Където:

   VR е оразмерителен дебит (разход);

   VMIN е минимално дебит;

   VО е външен дебит.

  В таблица № 2 са дадени референтни стойности, който трябва да се използват само при покриване на изискванията. Моля, вижте бележките в Таблица № 2.

  Таблица № 2:

  Вид водочерпен прибор Номинален диаметър DN Минимално налягане Оразмерителен дебит
  Водочерпен кран   MPa l/s
  без аератор 15 0,05 0,30
    20 0,05 0,50
    25 0,05 1,00
  с аератор 10 0,10 0,15
    15 0,10 0,15
  Смесителна батерия за      
  Душ вана 15 0,10 0,15
  Вана 15 0,10 0,15
  Кухненска мивка 15 0,10 0,07
  Умивалник 15 0,10 0,07
  Биде
  15
  0,10
  0,07
  Домашна техника
   
   
   
  Перална машина съгласно EN 60456
  15
  0,05
  0,15
  Съдомиялна машина съгласно EN 50242
  15
  0,05
  0,07
  Тоалетни казанчета и писоари
  Клапан за казанчета съгласно EN14124
  15
  0,05
  0,13
  Промивен кран (ръчен) за писоари съгласно EN12541
  15
  0,10
  0,30
  Промивен кран (електронен) за писоари съгласно EN15091
  15
  0,10
  0,30
  Промивен кран за WC
  20
  0,12
  1,00
   
  5.2.2.Сумарни дебити
  Само за пълна версия на настоящата статия!

   

  5.3.Максимален дебит

   VS = a * (ΣVR)b - c (9)

  Където:

  VS е максималния дебит;

  VR е оразмерителния дебит, съгласно таблица № 2;

  a, b, c са константи съгласно таблица № 3.

   

  Таблица № 3: Константи за максималния дебит съгласно уравнение (9)

  Тип сграда Константи
    а b c
  Жилищна сграда 1,48 0,19 0,94
  Молитвена къща с болница 0,75 0,44 0,18
  Хотел 0,70 0,48 0,13
  Училище 0,91 0,31 0,38
  Административна сграда 0,91 0,31 0,38
  Помощни домове, пансиони 1,48 0,19 0,94
  Старчески дом 1,40 0,14 0,92

  5.4.Определяне на наличните напорни загуби

   5.4.1.Общи положения

   RV = (1- a/100) / lges* Δ pges,v (10)

   Δpges,v = pmin,WZ - Δpgeo - ΣΔpAp - ΣΔpRV - pmin,FI (11)

   Където,

   RV са налични относителни напорни загуби (хидравличен наклон);

   a е процент на напорни загуби от местни съпротивления;

   lges е дължина на трасето;

   Δpges,v налични напорни загуби;

   pmin,WZ минималния напор след сградния водомер;

  Δpgeo са напорни загуби от денивелация;

   ΔpAp са напорни загуби в дадено устройство;

   ΣΔpRV са напорни загуби в обратна клапа;

   pmin,FI е минимално налягане.

   

  5.4.2.Местни съпротивения

   Само за пълна версия на настоящата статия!

   5.4.3.Дължина на участък lges

   Дължината на участък lges е дължината от точката с минимално налягане след сградния водомер до съответния водочерпен прибор.

   5.4.4.Минимално налягане на захранване

   pmin,WZ = pmin,V - Δ pHAL - Δ pWZ (12)

   Където:

   pmin,WZ е минимално налягане след сградния водомер, в hPa;

   pmin,V е минимално захранващо налягане, в hPa;

   Δ pHAL са напорни загуби в СВО, = 200 hPa;

  Δ pWZ са напорни загуби във водомера, = 650 hPa.

   5.4.5.Напорни загуби от геодезична денивелация Δ pgeo

  Само за пълна версия на настоящата статия!

   5.4.6.Общи напорни загуби в съоръжения

  5.4.6.1 Общи положения

  pAp = Δ pg * (VS / Vg)2 (13)

   Където:

   pAp са напорни загуби в дадено съоръжение;

   Δ pg са напорни загуби в работната точка на съоръжението, дадено от производителя;

   VS е максималния дебит;

   Vg е дебита в работната точка на съоръжението, дадено от производителя.

   5.4.6.2 Водомер

   Само за пълна версия на настоящата статия!

   5.4.6.3 Филтър

   Само за пълна версия на настоящата статия!

   5.4.6.4 Групиран водонагревател

   Само за пълна версия на настоящата статия!

   Таблица № 4: Референтни стойности за напорни загуби ΔpТЕ на групов водонагревател

  Тип устройство Напорни загуби ΔpТЕ,, hPa
  Електро-дебитен водонагревател  
  Хидравлически контрол 1000
  Електронен контрол 800
  Електо-газов-водонагревателНоминален размер 80 l 200
  Газово-дебитен воднагревателКомбиниран газов водонагревател съгласно EN 297 и EN 625 800

   

  5.5.Оразмеряване на хидравлично най-отдалечено трасе (най-неблагоприятно трасе)

  Само за пълна версия на настоящата статия!

  Най-често използваните стойности за абсолютната грапавина на тръбите са следните:

  k = 0.0015 mm за медни тръби и тръби от неръждаема стомана;

  k = 0.007 mm за пластмасови тръби, композитни тръби;

  k = 0.15 mm за поцинковани тръби с резба.

   

  Таблица № 5: Максимална изчислителна скорости на протичане на присъединен фасонен елемент

  Участък от мрежа
  Максимална изчислителна скорост за дадено времем/с
   
  < 15 мин
  ≥ 15 мин
  СВО (сградно водопроводно отклонение)
  2
  2
  Участъци с коефициент на местно съпротивление на индивидуални фасонни елементи а ξ < 2,5
  5
  2
  Участъци с коефициент на местно съпротивление индивидуални фасонни елементи b ξ ≥ 2,5
  2,5
  2
  a - напр. шибърен кран, сферичен кран и ъглов кранb - напр. вентил

   5.6.Балансиране на тръбни диаметри за хидравлично благоприятни трасета

  Само за пълна версия на настоящата статия!

   5.7.Особености на етажните мрежи от сградните функционални единици

  Само за пълна версия на настоящата статия!

  Δ pges,v = pmin,WZ - Δ pgeo - ΣΔ pAp - ΣΔ pRV - pmin,FI - Δ pRing (14)

  Където:

  Δ pges,v е наличния пад в налягането;

  pmin,WZ е минимално налягане след сградния водомер;

  Δ pgeo са напорни загуби от геодезична височина;

  ΣΔ pAp са напорни загуби в дадено съоръжение;

  ΣΔ pRV са минимални напорни загуби в обратна клапа;

   pmin,FI, са минимални напорни загуби;

 • 6.2.Система с долно разпределение

  6.2.1.Топлинни загуби и водни количества

  Само за пълна версия на настоящата статия!

  Изчисляване на коефициента на топлопреминаване става по формула (15), както следва:

  UR = π / (1 / λD * ln (D / da + 1 / αa * D )) (15)

  , където:

  UR е коефициента на топлопреминаване на тръбата;

  λD е коефициент на съпротивление на топлоизолация;

  αa е коефициента на топлопреминаване през външна повърхност;

  D е външен диаметър на топлоизолиран участък;

  da е външен диаметър на участък с топла вода.

  Само за пълна версия на настоящата статия!

  ΔϑW = Δϑw,TE / 2 (16)

  Като ΔϑTE = 4 K до 5 К

   

  Напорът на циркулационната помпа ще се определи според уравнение (17).

  VP = Σ [ lW * UR,w * (ϑW – ϑL)] / ( ρ * Cw * ΔϑW) (17)

  , където:

  VP е напора на циркулационна помпа;

  lW е дължина на участък от мрежата за топла вода "PWH";

  UR,w е коефициента на топлопреминаване на участък от мрежата за топла вода "PWH";

  ϑW е температура на топлата вода;

  ϑL е температура на околния въздух;

  ρ е плътността на водата;

  Cw е специфичната топлоемкост на водата;

  ΔϑW е температурния пад на топлите води.

  Типични стойности за температурата ϑL са:Само за пълна версия на настоящата статия!

   

  За водните количества при преминаване се отчита:

  Случай на Qd ≥ Qa + QZ се използва уравнение (18)

  Vd = V * Qd / (Qa + Qd + η * QZ) (18)

   

  Случай на Qd < Qa + QZ се използва уравнение (19)

   

  Vd = V * Qd / (Qa * (1- η) + Qd * (1+ η)) (19)

   

  За водните количества при разклонение се получават от уравнение (20) за

  Vа = V - Vd (20)

  Където: за уравненията (18), (19) и (20)

  Qd са топлинни загуби в разклонение;

  Qa са топлинни загуби при преминаване;

  QZ са топлинни загуби в раклонен участък с топла вода след точката на смесване;

  Vd е водно количество при преминаване;

  V е водно количество;

  Vа е водно количество при разклонение;

  η е степен на смесване.

   

  6.2.2.Диаметри на циркулационни участъци и напор на циркулационна помпа

  Само за пълна версия на настоящата статия!

  Напорът на циркулационната помпа се получава от уравнение (21)

  ∆pP = Σ (l * R + Z ) + Σ∆pRV + ∆pZRV + ∆pAp (21)

  , където:

  ∆pP е напора на циркулационна помпа;

  l е дължина на тръбните участъци;

  R са относителни напорни загуби (хидравличен градиент) ;

  Z са напорни загуби от местни съпротивления;

  ∆pZRV са загуби на напор с регулиращия вентил при пълно отваряне;

  ∆pRV са напорни загуби в обратна клапа;

  ∆pAp са напорни загуби в съоръжения.

  Отделните напорни загуби се основават на точка 4.3.

   

  6.3.Системи с горно разпределение

  Само за пълна версия на настоящата статия!

  ΔϑW = ϑTE / 2 * lW / lZ (22)

  като ΔϑW= 4 К до 5 К

  , където:

  ΔϑW е температурния пад на топлите води;

  ϑTE е температурен пад на топла вода при водонагревателя;

  lW и lZ са дължина съгласно графика № 4.

   

  6.4.Линейна система за циркулация

  Само за пълна версия на настоящата статия!

   

  6.5.Балансиране на системите

   

  Само за пълна версия на настоящата статия!

 •  

  Обозначение Символ Дименсия
  Процент на местни напорни загуби a %
  Напречено сечение на тръба A m2
  Константи a, b, c    
  Специфична топлоемкост на водата Cw kJ/ kg*K
  Външен диаметър D mm
  Външен диаметър da mm
  Вътрешен диаметър di mm
  Минимален вътрешен диаметър di,min mm
  Геодезична денивалация hgeo m
  Грапавина k mm
  Дължина на участък l m
  Дължина на участък lw m
  Дължина на участък с топла вода в сутерен lWK m
  Дължина на участък с топла вода в шахта lWS m
  Дължина на участък до определен водочерпен прибор lges m
  Дължина на участък lz m
  Водно количество V l/sl/h
  Водно количество в разклонен участък Va m3/h
  Водно количество в прав участък Vd m3/h
  Водно количество в точка Vg m3/h
  Дебит на водочерпен прибор, горен Vo l/s
  Дебит на циркулационна помпа Vp m3/h
  Минимален дебит (разход) Vmin l/s
  Дебит при продължителна употреба VD l/s
  Номинален дебит на филтри VN m3/h
  Изчислителен дебит VR l/s
  Сумарен дебит Σ VR l/s
  Максимален дебит Vs l/s
  Минимално статично налягане на прибора pminFI hPaMPa
  Минимално статично налягане на входа на СВО pminV hPaMPa
  Минимално статично налягане на входа на сградния водомер pminVZ hPaMPa
  Напорни загуби Δpg hPaMPa
  Напорни загуби от геодезична денивелация Δpgeo hPaMPa
  Захранващо налягане на циркулационна помпа ΔpP hPaMPa
  Напорни загуби в дадено устройство ΔpAp hPaMPa
  Наличен пад Δpges,V hPaMPa
  Напорни загуби в участък поради местни съпротивления ΔpE=Z hPaMPa
  Напорни загуби поради съпротивление на триене по дължина за даден клон ΔpR hPaMPa
  Напорни загуби в сключени участъци на етажно разпределение ΔpRing hPaMPa
  Напорни загуби в обратна клапа ΔpRV hPaMPa
  Напорни загуби в регулиращ вентил при отворено положение (циркулация) ΔpZRV hPaMPa
  Напорни загуби във водомер (на етажа) ΔpWZ hPaMPa
  Напорни загуби в СВО ΔpHAL hPaMPa
  Напорни загуби в групов нагревател за топла вода ΔpTE hPaMPa
  Мерна единица NE  
  Специфичен топлинен товар qW W/m
  Топлинна загуби в раклонен участък с топла вода след точката на смесване Qz W
  Топлинни загуби в разклонение Qa W
  Номинален размер на водомер (съгласно DIN EN 14154-1) Qn m3/h
  Свръхдебит на водомер (съгласно DIN EN 14154-1) Q4 m3/h
  Топлинни загуби в прав участък Qd W
  Относителни напорни загуби R hPa/m
  Налични относителни напорни загуби RV hPa/m
  Число на Рейнолдс RE  
  Участък от мрежа за студена вода, PWC PWC  
  Участък от мрежа за топла вода, "PWH" PWH  
  Участък от циркулационна мрежа, "PWH"-C PWH-C  
  Коефициент на топлопреминаване на тръба
  UR
  W/m*К
  Изчислена скорост на потока
  v
  m/s
  Коефициент на топлопреминаване м/у външна повърхности и въздух
  a
  W/m2*K
  Коефициент на съпротивление на триене по дължина
  λ
  -
  Плътност на водата
  ρ
  m3/kg
  Температура на околния въздух
  ϑL
  0C
  Температура на студена вода
  ϑK
  0C
  Температура на топла (гореща) вода
  ϑW
  0C
  Температура на изхода на нагревателя
  ϑw, TE
  0C
  Темературен пад на топлата вода в участък от мрежата за топла вода "PWH"
  ΔϑW
  K
  Темературен пад на топлата вода в нагревателя
  ΔϑTE
  K
  Коефициент на местно съпротивление
  ξ
  -
 • Опростеният метод за оразмеряване на водопроводната мрежа за топла и студена вода се прилага в сгради, които са планирани да или имат стандартни инсталации. 
  Не се използва при оразмеряване на циркулационна мрежа! 
  Стандартна инсталация са тези, на които оразмерителния разход (л/с) на отделните водочерпни прибори  не надхвърлят дадените стойности в раздела таблици, оразмерителното водно количество не надхвърля 12,0 л/с и е проектирана за постоянно водопотребление за не повече от 15 минути. 
  Всяка водопроводна инсталация, която е различна от стандартната такава е специална.

  Източник на информация: EN 806-3

 • Задача: Да се оразмери сградната водоснабдителна мрежа за студена вода на 4 етажна сграда, състояща се от един вертикален клон ВВК 3, захранващ 4-те етажа. Моля, вижте приложената схема!

  Sample elevation view - simplified method en 806-3

   

  Входни данни:              
  Брой апартаменти на етаж: 4             
  Видове санитарни прибори:             
  Партер              
    1 съдомиялна машина          
    1 перална машина          
    1 кухненска мивка          
  Първи, втори и трети етаж              
    1 Душ            
    1 тоалетно казанче          
    1 тоалетен умивалник          
  Избран материал за водопроводната мрежа: ПП          
                 
  Резултати:              
                 
  1. Намиране на специофичния разход за всеки прибор:        
  Съгласно таблица за специфични разходи на санитарни прибори        
  1 Душ         = 2LU  
  1 перална машина         = 2LU  
  1 съдомиялна машина         = 2LU  
  1 кухненска мивка         = 2LU  
  1 тоалетно казанче         = 1LU  
  1 тоалетен умивалник         = 1LU  
                 
  2. Оразмеряване на етажна мрежа и вертикалния клон        
  Номер на участък Вид прибор/участък       DN  LU  
  Участък 1              
    1 Душ       = 2  
    От таблица 3.6. за ПП     da x s 16x2,7 мм
  Участък 2              
    1 тоалетно казанче       = 2  
  От  Участък 1       = 2  
    Общо       = 4  
    От таблица 3.6. за ПП     da x s 20 x 3,4 мм
  Участък 3              
    1 тоалетен умивалник       = 1  
  От  Участък 2       = 4  
    Общо       = 5  
    От таблица 3.6. за ПП       da x s 20 x 3,4 мм
  Участък 4              
  От  Участък 3       = 5  
  От  втори етаж      = 5  
    Общо       = 10  
    От таблица 3.6. за ПП     da x s 25 x 4,2 мм
  Участък 5              
  От  Участък 4       = 10  
  От  първи етаж      = 5  
    Общо       = 15  
    От таблица 3.6. за ПП     da x s 32 x 5,4 мм
  Участък 6              
    1 перална машина       2  
    От таблица 3.6. за ПП     da x s 16x2,7 мм
  Участък 7              
  От  Участък 6       = 2  
    1 съдомиялна машина     = 2  
    Общо       = 4  
    От таблица 3.6. за ПП    da x s 20 x 3,4 мм
  Участък 8              
    1 кухненска мивка       2  
  От Участък 7       = 4  
    Общо       = 6  
    От таблица 3.6. за ПП     da x s 20 x 3,4 мм
  Участък 9              
  От  Участък 8       = 6  
  От  Участък 5       = 15  
    Общо       = 21  
    От таблица 3.6. за ПП     da x s 32 x 5,4 мм

  Източник на информация: Личен архив, септември 2011 год.

 •  

  Таблица 1: Специфични разходи на санитарни прибори съгласно EN 806-3   
  Водочерпен кран на санитарен прибор QA Qmin Специфичен разход
    l/s I/s LU
  Смесител за тоалетен умивалник, биде, клапан за тоалетно казанче 0,1 0,1 1
  Смесител за кухненска мивка, душ, вентил за съдомиялна и перална машини 0,2 0,15 2
  Промивен кран за писоар 0,3 0,15 3
  Смесител за вана 0,4 0,3 4
  Градински, гаражен вентил 0,5 0,4 5
  Външна* кухненска мивка, вана 0,8 0,8 8
  Промивен кран DN 20 1,5 1,0 15
  * За външни санитарни прибори, използвайте данни от производителя.   

   

  Таблица 3.1 Поцинковани стоманени тръби                  
  Макс.спец. разход LU 6 16 40 160 300 600 1600            
  Най-висок разход LU 4 15                      
  DN   15 20 25 32 40 50 65            
  di mm 16 21,6 27,2 35,9 41,8 53 68,8            
  Макс.дължина на тръбата m 10 6                      
                               
  Таблица 3.2 – Медни тръби                    
  Макс.спец. разход LU 1 2 3 3 4 6 10 20 50 165 430 1050 2100
  Най-висок разход LU     2     4 5 8          
  da x s mm 12x1,0 15x1,0 18x1,0 22x1,0 28 35x1,5 42x1,5 54x2 76,1 x 2
  di mm 10,0 13,0 16,0 20,0 25 32 39 50 72,1
  Макс.дължина на тръбата m 20 7 5 15 9 7              
                               
  Таблица 3.3 – Стоманени тръби                  
  Макс.спец. разход LU 3 4 6 10 20 50 165 430 1050 2100      
  Най-висок разход LU     4 5 8                
  da x s mm 15x1,0 18x1 22x1,0 28x1,2 35x1,5 42x1,5 54x1,5 76,1 x 2      
  di mm 13,0 16,0 19,6 25,6 32 39 51 72,1      
  Макс.дължина на тръбата m 15 9 7                    
                               
  Таблица 3.4 PE-X тръби                  
  Макс.спец. разход LU 1 2 3 4 5 8 16 35 100 350 700    
  Най-висок разход LU         4 5 8            
  da x s mm 12x1,7 16x2,2 20 x 2,8 25 x 3,5 32 x 4,4 40 x 5,5 50 x 6,9 63 x 8,6    
  di mm 8,4 11,6 14,4 18,0 23,2 29 36,2 45,6    
  Макс.дължина на тръбата m 13 4 9 5 4                
                               
  Table 3.5 PB тръби                            
  Макс.спец. разход LU 1 2 3 3 4 6 13 25 55 180 500 1100  
  Най-висок разход LU     2     4 5 8          
  da x s mm 12x1,3 16x1,5 20x1,9 25 x 2,3 32x3 40 x 3,7 50 x 4,6 63x5,8  
  di mm 9,4 13,0 16,2 20,4 26 32,6 40,8 51,4  
  Макс.дължина на тръбата m 20 7 5 15 9 7              
                               
  Таблица 3.6 PP тръби                  
  Макс.спец. разход LU 1 2 3 3 4 6 13 30 70 200 540 970  
  Най-висок разход LU     2     4 5 8          
  da x s mm 16x2,7 20 x 3,4 25 x 4,2 32 x 5,4 40 x 6,7 50 x 8,4 63x10,5 75x12,5  
  di mm 10,6 13,2 16,6 21,2 26,6 33,2 42 50  
  Макс.дължина на тръбата m 20 12 8 15 9 7              
                               
  Таблица 3.7 PVC-C тръби                  
  Макс.спец. разход LU 3 4 5 10 20 45 160 420 900        
  Най-висок разход LU     4 5 8                
  da x s mm 16x2,0 20 x 2,3 25 x 2,8 32 x 3,6 40 x 4,5 60 x 5,6 63 x 6,9        
  di mm 12,0 15,4 19,4 24,8 31 38,8 49,2        
  Макс.дължина на тръбата m 10 6 5                    
                               
© 2021 Геров инженери. All Rights Reserved.

Търси