Блог - категории

Блог - търси

Неделя, 18 Ноември 2012 08:39

Основни термини и определния, използвани при проектиране на вакуумно отводняване на покриви

Написана от
 • Отводняване на покриви на сгради (Roof drainage of buildings)

  Тръбопроводи и фасонни части извън и вътре в сградите, закрепени неподвижно към или преминаващи през конструкцията на сградата, включително хоризонталните клонове за дъждовна вода в сутерена до мястото на свързване към подземната канализационна система извън сградата, предназначени да отведат дъждовните води от покрива на сградата.

  Гравитационна отводнителна система (Conventional roof drainage system)

  Конвенционална покривна отводнителна система е така проектирана отводнителна система, че тръбопроводната мрежа между покривното ниво кота терен, отводнява (работи) при частично напълнен напречен профил с минимално налягане равно или по-голямо от атмосферното такова. 

  Вакуумна* отводнителна система (Siphonic drainage system)

  Покривна отводнителна система, която е проектирана по такъв начин, че водоприемниците и тръбопроводната мрежа при дадени проектни условия, позволяват на системата да отводнява (работи) при пълно напречно сечение и използва напора между водоприемниците и точката на заустване.

  Дъждовни води (rain water)

  Води в резултат на естествен валеж, които не са били допълнително замърсени ниво на подприщване максималното ниво, до което отпадъчната вода е възможно да се повиши в канализационната система

  Сградна канализационна система (Soil and waste system)

  Система, съставена от тръбопроводи, съоръжения и други съставни части за отводняване, събиращи и отвеждащи гравитационно отпадъчната вода. Помпената станция за отпадъчни води може да бъде част от гравитационната сградна канализационна система

   

 • Ъгъл на олук (gutter angle)

  Отклонение в направлението на олука.

  Оразмерителна височина на водата (design water depth)

  Максимална височина на водата при условията на оразмерителния дъжд.

  Дължина на отводняване (drainage length)

  Дължина на олука от неговия край до водоприемник или половината разстояние между два съседни водоприемника, в милиметри.

  Висящ улук (eave gutter)

  Улук, който отвежда преливащи дъждовни води извън сградата.

  Плоско дъно (flat sole)

  Дъно на олук, което е хоризонтално в напречно сечение и съответства на най-малката широчина на водоприемника

  Свободен борд (free board)

  Пълната височина на олук, намалена с оразмерителната височина на водата

  Дълъг улук (long gutter)

  Улук, чиято дължина на отводняване надвишава 50-пъти неговата оразмерителна височина на водата

  Къс улук (short gutter)

  Улук, чиято дължина на отводняване не надвишава 50-пъти неговата оразмерителна височина на водата.

  Преливна височина (spillover level)

   

  Височина, при която водата ще прелее от олука.

 • Кавитация (Cavitation)

  Кавитацията е феномен, свързан с формиране и последващо внезапно сриване на кухини с пара в течността. Образуването на кухини се получава, когато местното налягане на потока намалява и става близко до стойността на налягането на изпарение на течността.

  Протичане при пълно сечение (Full-bore flow)

  Условия на оттичане, при които водата (и въздушна смес, носена от водата) заема цялото напречно сечение на тръбата.

  Преливник (Overflow)

  Усторойство, което е монтирано в улук или към плосък покрив и отводнява отток, в случай че водното ниво се покачва над граничното такова ( напр. поради изключителен валеж на дъжд или блокаж на водоприемниците)

  Оразмерително водно количество (Design flow rate)

   

  Водно количество във вакуумна отводнителна система или сроден улук, изчислено съгласно данни за оразмерителния дъжд и коефициент на безопасност, не по-малък от 10%.

 •  

  Вакуумен водоприемник (Siphonic outlet)

  Специално проектиран и изработен водоприемник, подходящ за отводняване на дъждовни води от улуци, плоски или затревени покриви.

  Смукателно отводно отклонение (Tailpipe)

  Хоризонтален събирателен клон (Collector pipe)

  Хоризонтална тръба, която е монтирана под покрива, улука или етаж и събира оттока от смукателните отводни отклонения на водоприемниците.

  Вертикален клон (Downpipe)

  Водосточна вертикална тръба, свързваща хоризонталния клон с точка на прекъсване или с точка на заустване на вакуумната система.

   

  Точка на прекъсване (Siphon break)

Прочетена 5527 пъти
© 2021 Геров инженери. All Rights Reserved.

Търси