Блог - статии

 • Top 5 теоретични познания за проектиране на една вакуумна отводнителна система
  Написана от
 • Рационален метод за определяне на максимално дъждовно водно количество. Времеоттичания. Единичен хидрограф.
  Написана от
 • Оразмеряване на сградна водоснабдителна инсталация в InstalSystem ВиК съгласно DIN1988-300
  Написана от
  • 4.1.Общи понятия

   Само за пълна версия на настоящата статия! 

   4.2.Коефициент на съпротивление по дължина

   За правите участъци на водопроводната мрежа се използва съпротивление на триене по дължина или:

   ΔpR = Р * l (1)

   , където:

   R – хидравличен наклон на клона (относителни напорни загуби);

   L – дължина на клона.

    Хидравличният наклон на клона (относителни напорни загуби) се пресмята по:

   R = λ * 1/ di * ρ/2 * v2 (2)

   , където:

   R – хидравличен наклон на клона (относителни напорни загуби);

   L – дължина на клона;

   λ – коефициент на съпротивление по дължина;

   di – вътрешен диаметър;

   ρ – плътност на водата;

   v - изчислена скорост на потока.

   Стойността на „λ“ зависи от стойността на скоростта на потока, дадена в уравнения от (3) до (6).

   Ламинарен поток

   R = 64 / λ(3)

   Турболентен поток:

   Хидравлично гладки тръби:

   1/SQRT( λ) = 2* LOG (Re * SQRT( λ) /2.51)(4)

   Преходна и квадратична зона:

   1/SQRT( λ) = - 2* LOG (2.51/ (Re * SQRT( λ)) + k / (3.71 * di))(5)

   Хидравлично грапави тръби:

   1/SQRT( λ) = - 2* LOG (+ 3.71 / (k / di))(6)

   , където:

   λ – коефициент на съпротивление по дължина;

   Re – число на Рейнолдс;

   k – абсолютна грапавина на тръба;

   di – вътрешен диаметър;

   Местни съпротивления

   Стойността на напорните загуби от местни съпротивления се изчислява съгласно:

   ΔpЕ = Σ ξ * ρ / 2 * v2 (7)

   , където:

   ΔpЕ – местни загуби на напор;

   ξ – коефициент на местно съпротивление;

   ρ – плътност на водата;

   v - изчислена скорост на потока.

   {tab=Топла и студена вода}

   5.1.Общи понятия

   Само за пълна версия на настоящата статия!

   5.2.Оразмерителни и сумарни дебити

   5.2.1.Оразмерителни дебити (разходи)

    Само за пълна версия на настоящата статия!

    Средното оразмерително водно количество се получава от уравнението (8):

    VR = (VMIN + VО ) / 2 (8)

    Където:

    VR е оразмерителен дебит (разход);

    VMIN е минимално дебит;

    VО е външен дебит.

   В таблица № 2 са дадени референтни стойности, който трябва да се използват само при покриване на изискванията. Моля, вижте бележките в Таблица № 2.

   Таблица № 2:

   Вид водочерпен прибор Номинален диаметър DN Минимално налягане Оразмерителен дебит
   Водочерпен кран   MPa l/s
   без аератор 15 0,05 0,30
     20 0,05 0,50
     25 0,05 1,00
   с аератор 10 0,10 0,15
     15 0,10 0,15
   Смесителна батерия за      
   Душ вана 15 0,10 0,15
   Вана 15 0,10 0,15
   Кухненска мивка 15 0,10 0,07
   Умивалник 15 0,10 0,07
   Биде
   15
   0,10
   0,07
   Домашна техника
    
    
    
   Перална машина съгласно EN 60456
   15
   0,05
   0,15
   Съдомиялна машина съгласно EN 50242
   15
   0,05
   0,07
   Тоалетни казанчета и писоари
   Клапан за казанчета съгласно EN14124
   15
   0,05
   0,13
   Промивен кран (ръчен) за писоари съгласно EN12541
   15
   0,10
   0,30
   Промивен кран (електронен) за писоари съгласно EN15091
   15
   0,10
   0,30
   Промивен кран за WC
   20
   0,12
   1,00
    
   5.2.2.Сумарни дебити
   Само за пълна версия на настоящата статия!

    

   5.3.Максимален дебит

    VS = a * (ΣVR)b - c (9)

   Където:

   VS е максималния дебит;

   VR е оразмерителния дебит, съгласно таблица № 2;

   a, b, c са константи съгласно таблица № 3.

    

   Таблица № 3: Константи за максималния дебит съгласно уравнение (9)

   Тип сграда Константи
     а b c
   Жилищна сграда 1,48 0,19 0,94
   Молитвена къща с болница 0,75 0,44 0,18
   Хотел 0,70 0,48 0,13
   Училище 0,91 0,31 0,38
   Административна сграда 0,91 0,31 0,38
   Помощни домове, пансиони 1,48 0,19 0,94
   Старчески дом 1,40 0,14 0,92

   5.4.Определяне на наличните напорни загуби

    5.4.1.Общи положения

    RV = (1- a/100) / lges* Δ pges,v (10)

    Δpges,v = pmin,WZ - Δpgeo - ΣΔpAp - ΣΔpRV - pmin,FI (11)

    Където,

    RV са налични относителни напорни загуби (хидравличен наклон);

    a е процент на напорни загуби от местни съпротивления;

    lges е дължина на трасето;

    Δpges,v налични напорни загуби;

    pmin,WZ минималния напор след сградния водомер;

   Δpgeo са напорни загуби от денивелация;

    ΔpAp са напорни загуби в дадено устройство;

    ΣΔpRV са напорни загуби в обратна клапа;

    pmin,FI е минимално налягане.

    

   5.4.2.Местни съпротивения

    Само за пълна версия на настоящата статия!

    5.4.3.Дължина на участък lges

    Дължината на участък lges е дължината от точката с минимално налягане след сградния водомер до съответния водочерпен прибор.

    5.4.4.Минимално налягане на захранване

    pmin,WZ = pmin,V - Δ pHAL - Δ pWZ (12)

    Където:

    pmin,WZ е минимално налягане след сградния водомер, в hPa;

    pmin,V е минимално захранващо налягане, в hPa;

    Δ pHAL са напорни загуби в СВО, = 200 hPa;

   Δ pWZ са напорни загуби във водомера, = 650 hPa.

    5.4.5.Напорни загуби от геодезична денивелация Δ pgeo

   Само за пълна версия на настоящата статия!

    5.4.6.Общи напорни загуби в съоръжения

   5.4.6.1 Общи положения

   pAp = Δ pg * (VS / Vg)2 (13)

    Където:

    pAp са напорни загуби в дадено съоръжение;

    Δ pg са напорни загуби в работната точка на съоръжението, дадено от производителя;

    VS е максималния дебит;

    Vg е дебита в работната точка на съоръжението, дадено от производителя.

    5.4.6.2 Водомер

    Само за пълна версия на настоящата статия!

    5.4.6.3 Филтър

    Само за пълна версия на настоящата статия!

    5.4.6.4 Групиран водонагревател

    Само за пълна версия на настоящата статия!

    Таблица № 4: Референтни стойности за напорни загуби ΔpТЕ на групов водонагревател

   Тип устройство Напорни загуби ΔpТЕ,, hPa
   Електро-дебитен водонагревател  
   Хидравлически контрол 1000
   Електронен контрол 800
   Електо-газов-водонагревателНоминален размер 80 l 200
   Газово-дебитен воднагревателКомбиниран газов водонагревател съгласно EN 297 и EN 625 800

    

   5.5.Оразмеряване на хидравлично най-отдалечено трасе (най-неблагоприятно трасе)

   Само за пълна версия на настоящата статия!

   Най-често използваните стойности за абсолютната грапавина на тръбите са следните:

   k = 0.0015 mm за медни тръби и тръби от неръждаема стомана;

   k = 0.007 mm за пластмасови тръби, композитни тръби;

   k = 0.15 mm за поцинковани тръби с резба.

    

   Таблица № 5: Максимална изчислителна скорости на протичане на присъединен фасонен елемент

   Участък от мрежа
   Максимална изчислителна скорост за дадено времем/с
    
   < 15 мин
   ≥ 15 мин
   СВО (сградно водопроводно отклонение)
   2
   2
   Участъци с коефициент на местно съпротивление на индивидуални фасонни елементи а ξ < 2,5
   5
   2
   Участъци с коефициент на местно съпротивление индивидуални фасонни елементи b ξ ≥ 2,5
   2,5
   2
   a - напр. шибърен кран, сферичен кран и ъглов кранb - напр. вентил

    5.6.Балансиране на тръбни диаметри за хидравлично благоприятни трасета

   Само за пълна версия на настоящата статия!

    5.7.Особености на етажните мрежи от сградните функционални единици

   Само за пълна версия на настоящата статия!

   Δ pges,v = pmin,WZ - Δ pgeo - ΣΔ pAp - ΣΔ pRV - pmin,FI - Δ pRing (14)

   Където:

   Δ pges,v е наличния пад в налягането;

   pmin,WZ е минимално налягане след сградния водомер;

   Δ pgeo са напорни загуби от геодезична височина;

   ΣΔ pAp са напорни загуби в дадено съоръжение;

   ΣΔ pRV са минимални напорни загуби в обратна клапа;

    pmin,FI, са минимални напорни загуби;

  • 6.2.Система с долно разпределение

   6.2.1.Топлинни загуби и водни количества

   Само за пълна версия на настоящата статия!

   Изчисляване на коефициента на топлопреминаване става по формула (15), както следва:

   UR = π / (1 / λD * ln (D / da + 1 / αa * D )) (15)

   , където:

   UR е коефициента на топлопреминаване на тръбата;

   λD е коефициент на съпротивление на топлоизолация;

   αa е коефициента на топлопреминаване през външна повърхност;

   D е външен диаметър на топлоизолиран участък;

   da е външен диаметър на участък с топла вода.

   Само за пълна версия на настоящата статия!

   ΔϑW = Δϑw,TE / 2 (16)

   Като ΔϑTE = 4 K до 5 К

    

   Напорът на циркулационната помпа ще се определи според уравнение (17).

   VP = Σ [ lW * UR,w * (ϑW – ϑL)] / ( ρ * Cw * ΔϑW) (17)

   , където:

   VP е напора на циркулационна помпа;

   lW е дължина на участък от мрежата за топла вода "PWH";

   UR,w е коефициента на топлопреминаване на участък от мрежата за топла вода "PWH";

   ϑW е температура на топлата вода;

   ϑL е температура на околния въздух;

   ρ е плътността на водата;

   Cw е специфичната топлоемкост на водата;

   ΔϑW е температурния пад на топлите води.

   Типични стойности за температурата ϑL са:Само за пълна версия на настоящата статия!

    

   За водните количества при преминаване се отчита:

   Случай на Qd ≥ Qa + QZ се използва уравнение (18)

   Vd = V * Qd / (Qa + Qd + η * QZ) (18)

    

   Случай на Qd < Qa + QZ се използва уравнение (19)

    

   Vd = V * Qd / (Qa * (1- η) + Qd * (1+ η)) (19)

    

   За водните количества при разклонение се получават от уравнение (20) за

   Vа = V - Vd (20)

   Където: за уравненията (18), (19) и (20)

   Qd са топлинни загуби в разклонение;

   Qa са топлинни загуби при преминаване;

   QZ са топлинни загуби в раклонен участък с топла вода след точката на смесване;

   Vd е водно количество при преминаване;

   V е водно количество;

   Vа е водно количество при разклонение;

   η е степен на смесване.

    

   6.2.2.Диаметри на циркулационни участъци и напор на циркулационна помпа

   Само за пълна версия на настоящата статия!

   Напорът на циркулационната помпа се получава от уравнение (21)

   ∆pP = Σ (l * R + Z ) + Σ∆pRV + ∆pZRV + ∆pAp (21)

   , където:

   ∆pP е напора на циркулационна помпа;

   l е дължина на тръбните участъци;

   R са относителни напорни загуби (хидравличен градиент) ;

   Z са напорни загуби от местни съпротивления;

   ∆pZRV са загуби на напор с регулиращия вентил при пълно отваряне;

   ∆pRV са напорни загуби в обратна клапа;

   ∆pAp са напорни загуби в съоръжения.

   Отделните напорни загуби се основават на точка 4.3.

    

   6.3.Системи с горно разпределение

   Само за пълна версия на настоящата статия!

   ΔϑW = ϑTE / 2 * lW / lZ (22)

   като ΔϑW= 4 К до 5 К

   , където:

   ΔϑW е температурния пад на топлите води;

   ϑTE е температурен пад на топла вода при водонагревателя;

   lW и lZ са дължина съгласно графика № 4.

    

   6.4.Линейна система за циркулация

   Само за пълна версия на настоящата статия!

    

   6.5.Балансиране на системите

    

   Само за пълна версия на настоящата статия!

  •  

   Обозначение Символ Дименсия
   Процент на местни напорни загуби a %
   Напречено сечение на тръба A m2
   Константи a, b, c    
   Специфична топлоемкост на водата Cw kJ/ kg*K
   Външен диаметър D mm
   Външен диаметър da mm
   Вътрешен диаметър di mm
   Минимален вътрешен диаметър di,min mm
   Геодезична денивалация hgeo m
   Грапавина k mm
   Дължина на участък l m
   Дължина на участък lw m
   Дължина на участък с топла вода в сутерен lWK m
   Дължина на участък с топла вода в шахта lWS m
   Дължина на участък до определен водочерпен прибор lges m
   Дължина на участък lz m
   Водно количество V l/sl/h
   Водно количество в разклонен участък Va m3/h
   Водно количество в прав участък Vd m3/h
   Водно количество в точка Vg m3/h
   Дебит на водочерпен прибор, горен Vo l/s
   Дебит на циркулационна помпа Vp m3/h
   Минимален дебит (разход) Vmin l/s
   Дебит при продължителна употреба VD l/s
   Номинален дебит на филтри VN m3/h
   Изчислителен дебит VR l/s
   Сумарен дебит Σ VR l/s
   Максимален дебит Vs l/s
   Минимално статично налягане на прибора pminFI hPaMPa
   Минимално статично налягане на входа на СВО pminV hPaMPa
   Минимално статично налягане на входа на сградния водомер pminVZ hPaMPa
   Напорни загуби Δpg hPaMPa
   Напорни загуби от геодезична денивелация Δpgeo hPaMPa
   Захранващо налягане на циркулационна помпа ΔpP hPaMPa
   Напорни загуби в дадено устройство ΔpAp hPaMPa
   Наличен пад Δpges,V hPaMPa
   Напорни загуби в участък поради местни съпротивления ΔpE=Z hPaMPa
   Напорни загуби поради съпротивление на триене по дължина за даден клон ΔpR hPaMPa
   Напорни загуби в сключени участъци на етажно разпределение ΔpRing hPaMPa
   Напорни загуби в обратна клапа ΔpRV hPaMPa
   Напорни загуби в регулиращ вентил при отворено положение (циркулация) ΔpZRV hPaMPa
   Напорни загуби във водомер (на етажа) ΔpWZ hPaMPa
   Напорни загуби в СВО ΔpHAL hPaMPa
   Напорни загуби в групов нагревател за топла вода ΔpTE hPaMPa
   Мерна единица NE  
   Специфичен топлинен товар qW W/m
   Топлинна загуби в раклонен участък с топла вода след точката на смесване Qz W
   Топлинни загуби в разклонение Qa W
   Номинален размер на водомер (съгласно DIN EN 14154-1) Qn m3/h
   Свръхдебит на водомер (съгласно DIN EN 14154-1) Q4 m3/h
   Топлинни загуби в прав участък Qd W
   Относителни напорни загуби R hPa/m
   Налични относителни напорни загуби RV hPa/m
   Число на Рейнолдс RE  
   Участък от мрежа за студена вода, PWC PWC  
   Участък от мрежа за топла вода, "PWH" PWH  
   Участък от циркулационна мрежа, "PWH"-C PWH-C  
   Коефициент на топлопреминаване на тръба
   UR
   W/m*К
   Изчислена скорост на потока
   v
   m/s
   Коефициент на топлопреминаване м/у външна повърхности и въздух
   a
   W/m2*K
   Коефициент на съпротивление на триене по дължина
   λ
   -
   Плътност на водата
   ρ
   m3/kg
   Температура на околния въздух
   ϑL
   0C
   Температура на студена вода
   ϑK
   0C
   Температура на топла (гореща) вода
   ϑW
   0C
   Температура на изхода на нагревателя
   ϑw, TE
   0C
   Темературен пад на топлата вода в участък от мрежата за топла вода "PWH"
   ΔϑW
   K
   Темературен пад на топлата вода в нагревателя
   ΔϑTE
   K
   Коефициент на местно съпротивление
   ξ
   -
Четвъртък, 11 Декември 2014 14:58

Преминаване от техническа към физическа интензивност на оразмерителния дъжд и обратно. Лесни и добри практики.

Написана от
Оценете
(0 гласа)

Увод

В наши дни e особено популярна информацията, свързана с т.нар. количество на падналия дъжд – литри на квадратен метър, мм на квадратен метър, .... , литри на квадратен милиметър!??!?.

Доста сложни отношения между прости размерни величини, от които на мнозина земляни и това число и моя милост, започват да се объркват.

Основната задача на настоящата публикация е да представи и даде бързо и лесно тълкуване и определяне на интензивността на падналия дъжд.

Надявам се да Ви бъде от полза.

Приятно четене!

Практики

Като добра практика в Европа (от Германия) и България се е наложила оразмерителния дъжд да бива представян (в различни наредби, наръчници или ръководства за проектиране) като "л/с на хектар" или като т.нар. техническа интензивност.

В англо-саксонските страни той се представя в "мм/час" или "in/час" или като т. нар. физическа интензивност.

 

Основно тъждество (равенство):

1 куб. метър = 1000 литра (1)

То тогава:

1 литър = 0,001 куб. метра (2)

Тълкуване
Представете си, че има куб с обем 1 кубичен метър (м3) с размери съответно 1 м (широчина), 1 м (дължина) и 1 м (височина).

Обемът на този куб може да се представи като 1000 литра (л) с размери съответно 10 см (широчина) на 10 см (дължина) на 10 см (височина).

То тогава, кубът с обем 1 литър ще бъде:

1 литър = 0,1 м* 0,1 м * 0,1 м = 0,001 м3 (3)
с размери в метри съответно 0,1 м ( по широчина) на 0,1 м ( по дължина) на 0,1 м ( по височина) или приведено в сантиметри - 10 см (широчина) на 10 см (дължина) на 10 см (височина).

{fshare}

 

{tab=Случай № 1}

Случай № 1: Преминаване от "л/с/ хек" към "мм/час"

Начало:

1 хектар = 10 000 кв. метра
1 час = 3600 сек.

1) Опишете литрите като обем в метри:

0,1 м * 0,1 м * 0,1 м = 1 литър, то тогава го заместете:

(0,1 м * 0,1 м * 0,1 м ) / 1 сек. * 1 хек.

2) Разделете на 10 000, за да преминете от хектари в кв. метър.

Получава се : (0,1 м * 0,1 м * 0,1 м ) / 1 сек / 10 000 (1 м * 1 м)

3) Умножете по 3 600, за да преминете от секунди в часове.

Получава се :
3 600 сек *( 0,1 м * 0,1 м * 0,1 м ) / 1 сек * 10 000 (1 м * 1м)) = 3,6* (0,1 м * 0,1 м * 0,1 м) / 1 час * 10 (1 м * 1 м)

Или то е равно на:
0,36 * (0,1 м * 0,1 м * 0,1 м) / 1 час (1 м * 1 м)

4) Съкратете размерите (дименсиите) съответно в числителя и знаменателя.

0,36 * (0,001 м) / 1 час

5) Метри или милиметри?

Отговорът е лесен - милиметри, защото "0,001 м" е еквивалетно на 1 мм.

Пример към Случай № 1: Имате дадена класическа интензивност на дъжда за дъждовна зона № 1
q = 402 л/с /хек. Превърнете я в мм/час?


1) Опишете литрите като обем в метри:

q = 402 л/с /хек.
q = 0,0402 м3 / 1 сек. * 1 хек.

2) Разделете на 10 000, за да получите л/с * кв. метър.

q = 0,0402 * 10-5 м3 / 1 сек. * 1 м2.

3) Умножете по 3 600, за да преминете от секунди в часове.

q = 3 600 * 0,0402 * 10-5 м3 / 1 час * 1 м2.

4) Краен резултат

q = 144,72 мм / час.

Заключение: След всички тези действия по превръщане, преминаване, съкращаване .... мнозина биха си помислили - чудесно, но е много усложнено.

Да, разбира се че е така, но това е необходимо и задължително условие за да стигнем до магическото число.

 

ЗАПОМНЕТЕ! "ЗЛАТНОТО" ЧИСЛО е 

 0,36

{tab=Случай №2}

Случай № 2: Преминаване от "мм/час" към "л/с/ хек"

Използва се обратната последователност на случай № 1.

1) Разделете на 3 600, за да преминете от часове в секунди.

1 мм / 1 час = 0,001 м / 3 600 сек.

2) Преминете към обем, като представите 1 м като м3 / м2.

0,001 м3 / 3 600 сек. / м2

3) Умножете по 10 000, за да преминете от кв. метри в хектари:

(0,001 м3 / 3 600 сек. / м2 ) * 10 000 = (0,001 м3 / 3 600 сек. / м2 ) * 10 000

4) Получава се:

(0,001 м3 / сек. / хек. ) / 0,36

6) Литри или кубични метри?

Мисля, че това е го коментирахме преди малко в параграф 3) :)).

Пример към Случай № 2: Имате дадена валежна височина q = 127,44 мм/ час. Превърнете я в литри/ сек. / хек.

1) Разделете на 3 600, за да преминете от часове в секунди.

q = 127,44 мм / час / 3 600 = 0,0354 мм / сек.

2) Преминете към обем, като представите 1 м като м3 / м2.

q = 0,001 м3 *0,0354 / сек. / м2

3) Умножете по 10 000, за да преминете от кв. метри в хектари:

q = 0,001 м3 *0,0354 / сек. * 10 000 м2 = 0,001 м3 * 354 / хек.

4) Краен резултат

q = 354 л /сек. / хек.

Заключение: Отново се получи т.нар. златно число от предходния случай 0,36.

 

{tab=Случай №3}

Случай № 3: Преминаване от "л /кв. метър" към "мм / час".

Използва се обратната последователност на случай № 1.

1) Опишете литрите като обем в метри:

1 литър / 1 м2 = 0,001 м3 / 1 м2

2) Съкратете размерите (дименсиите) съответно в числителя и знаменателя.

0,001 м3 / 1 м2 = 0,001 м

3) Не забравяйте, че интензивността на валежа се измерва за час, тогава:

0,001 м / 1 час = 1 мм / 1 час


ЗАПОМНЕТЕ! ОБЕМ ОТ 1 ЛИТЪР ПАДНАЛ ДЪЖД Е РАВЕН (ЕКВИВАЛЕНТЕН) 1 ММ ВАЛЕЖНА ВИСОЧИНА.

Пример към Случай № 3: Дадена е интензивност на дъжда q = 34,9 литра / кв. метър.
На колко мм / час отговарят на тази интензивност?

1) Описваме литрите като обем в метри.

q = 34,9 литра / кв. метър. = 34,9 / 1 м2 * 0,001 м3

2) Съкращаваме размерите (дименсиите).

q = 34,9 / 1 м2 * 0,001 м3 = 34,9 * 0,001 м = 34,9 мм

3) Краен резултат

q = 34,9 мм / час


Разтълкуване: Валежна височина на паднал интензивен дъжд от 34,9 мм на единица кв. метра за общо времетраене на дъжда.

Или това е събралият се обем валежна вода с височина от 34,9 мм на 1 кв. метър площ в продължение на 1 час.

Разбира се основният въпрос е, може ли валежна височина с такъв интензитет да бъде опасна и да носи потенциален риск от наводнение?

{tab=Случай № 4}

Случай № 4: Преминаване от "мм /кв. метър" към "л /кв. метър"

Хм, става все по - сложно, дали въобще има смисъл това отношение?

{tab=Заключение}

За преминаване от техническа (обемна) към физическа интензивност на оразмерителния дъжд или обратно, използвайте златното число

 0,36.

Запомнете, че интензивността представена като обем в "литри" или като височина в "мм" са тъждествено равни.

{tab=Означения}

м - метра
мм - милиметри
in - инч
м2 - квадратни метра
м3 - кубични метра
л - литра
хек - хектар

Прочетена 7070 пъти Последно променена в Понеделник, 08 Юни 2015 09:15

Оставете коментар

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Софтуер за проектиране

Учтиво Ви каним да посетите нашия уеб магазин на следния адрес:

software.guerov.org

Софтуер за проектиране

© 2019 Геров инженери. All Rights Reserved.

Търси