Блог - категории

Статии с етикет: коефициент на съпротивление
 • 1.1.Стъпка 1: Преобразуване уравнението на Колбрук-Уайт във вид готов за итеративно решение

  1.1.1.Класически вид на уравнението за кръгли тръби, запълнени с течност и хидравличния радиус R=d/4

  {1} over {sqrt{%lambda } } = - 2*log(3,7{k} over {d} + {2,51} over {Re*sqrt{%lambda } })     [1]                            (1)

   

  Ако заместим последователно средната скорост на потока в числото на Рейнолдс с:

  Re = {V*d} over {%nu } = {4*Q} over {%pi *d*%nu }                                                                                             (2)

  и Re в главното уравнение:

  {1} over {sqrt{%lambda } } = - 2*log(3,7{k} over {d} + {%pi *d*%nu} over {4*Q }  {2,51} over {sqrt{%lambda }} )              (3)

   

  Повдигайки двете страни на уравнението на квадрат, преобразувайки го спрямо λ:

   

  %lambda = {1} over {(- 2*log(3,7{k} over {d} + {%pi *d*%nu} over {4*Q } {2,51} over {sqrt{%lambda }} ))^{2}}      (4)

 • 1.2.Стъпка 2: Итерация по Гаус-Зайдел

  1.2.1.Пояснение

  Итерацията по Гаус-Сайдел е подобна на тази, предложена от Якоби, именувана на създателите Карл Фрайдрих Гаус (1777–1855) и Филип Л. Зайдел (1821–1896).

  Особености: Чрез методът на Гаус-Зайдел при всяка итерация се използват нови стойности, докато не се получи сходство (равенство) между тях. Тоест веднъж получената стойност от първата итерация се изполва във втората такава до получаване на новата трета подобност и т.н. до получаване на сходство по между им.

  Забележки: В зависимост от порядъка на относителната грапавина к/d, дали е стотна, хилядна или десето-хилядна расте брой на итерациите, за да се получи сходство.

  Например: за k/d=0,05 са необходими максимум от 8 до 10 итерации; за к/d=0,005 – 13 до 14 итерации; за к/d=0,0001 16 до 18

  1.2.2.Процедура

   

  Известни: t, º C – температура на флуида (течността);
  g = 9,80665 м/с2 – земно ускорение;
  к, м – абсолютна грапавина на повърхността на тръбата;
  ϑ – коефициент на кинематична вискозност;
  Re – число на Рейнолдс;
  d – вътрешен диаметър, [ м]
  Q, [л/с] – водно количество;
  V – средна скорост на потока, [ м/с]
  Неизвестни: λ – коефициент на триене по дължина; R - напорни загуби по дължина, [м/м].
 • 1.3.Решение

  Въвеждат се началните стойности за λ0 # 0, изчислява се всяко следващата стойност с предходната такава до получаване на сходство помежду им.

   Забележка: Стойността на коефициента на триене по дължина трябва да бъде различна от 0.

  Брой итерация

  λ

  Начална итерация

  λ0 # 0

  1

  λ 1 =f (λ 0)

  2

  λ2=f (λ1)

  3

  λ3=f (λ2)

  ...

  ...

  n-1

  λn-1=f (λn-2)

  n

  λ n=f (λn-1)

  Приложение: Изчислени таблични данни за коефициента на триене съответно напорни загуби по дължина за дадени водни количества (стъпка 0,1 л/с) за тръба от полиетилен с висока плътност, коефициент на грапавина к=0,15 мм и пълно напречно сечение.

   Забележка: За машинното изчисляване на приложенията беше използван OpenOffice.

    {tab=Изполвани означения}

   g – земно ускорение [м/с2]

  t, º C – температура на флуида (течността);
  g = 9,80665 м/с2 – земно ускорение;
  к, м – абсолютна грапавина на повърхността на тръбата;
  к/d – относителна грапавина на повърхността на тръбата;
  ϑ – коефициент на кинематична вискозност;
  Re – число на Рейнолдс;
  d – вътрешен диаметър, [м]
  λ – коефициент на триене по дължина;
  R - напорни загуби по дължина, [м/м]
  Q, [л/с] – водно количество;
  V – средна скорост на потока, [ м/с]

  {tab=Източник на информация}

   

  [1] „Хидравлика“, проф. Емил Маринов, 1994 год, Издателство на УАСГ
  [2] Hydraulics of Pipeline Systems”, Larock, Jeppshon, Watters, © 2000 by CRC Press LLС
  [3] Mike Reinfro Jacobi and Gauss-Seidel Iteration Methods, use of MATLAB and Excel to solve systems of equations.February 20, 2008
Публикувана в Хидравлика на флуида

Софтуер за проектиране

Учтиво Ви каним да посетите нашия уеб магазин на следния адрес:

software.guerov.org

Софтуер за проектиране

© 2018 Геров инженери. All Rights Reserved.

Търси